Főoldal » Hírek » Gyorshajtással okozott súlyos balesetet - fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal az esz­ter­go­mi fér­fi­val szem­ben, aki a sebes­ség­kor­lá­to­zás túl­lé­pé­sé­vel oko­zott súlyos balesetet.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. decem­ber 30-án a sze­mély­gép­ko­csi­ját Esz­ter­gom lakott terü­le­tén kívül, a 1117-es számú úton vezet­te. Az útsza­ka­szon a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­ség a 70 km/óra. A sofőr a menet­irá­nya sze­rin­ti jobb irá­nyú kanyar­ív­ben  a meg­en­ge­dett sebes­ség­ha­tárt túl­lép­ve 95-100 km/óra közöt­ti sebes­ség­gel haladt, amely miatt a jármű sta­bi­li­tá­sát vesztette.

A sofőr bal irány­ba tör­té­nő kor­mány­zás­sal kísé­relt meg kor­ri­gál­ni, azon­ban a jármű a átsod­ró­dott a bal olda­li, ellen­té­tes for­gal­mi sávba, ahol a sér­tett köz­le­ke­dett autó­val. A sér­tett féke­zett, és jobb­ra kor­mány­zott, azon­ban a sod­ró­dó  jármű előtt meg­áll­ni nem tudott, a két gép­ko­csi össze­üt­kö­zött, a vét­len jármű az út mel­let­ti füves terü­let­re sodródott.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vét­len sofőr 5 hét alatt gyó­gyu­ló kéz­tö­rést szen­ve­dett el.  A bal­ese­tet okozó férfi a sze­mély­gép­ko­csi­ja jobb első ülé­sén utast szál­lí­tott, aki 8 napon belül gyó­gyu­ló kopo­nya­zú­zó­dást szenvedett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő elkö­ve­tő­vel szem­ben pénz­bün­te­tést és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tést szab­jon ki.