Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állított bíróság elé az ügyészség egy villamoson alvó férfi kifosztásán tetten ért elkövetőt

A vád­lot­tat 5 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a bíróság

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tott egy 53 éves fér­fit, aki pár hét­tel ezelőtt egy vára­ko­zó vil­la­mo­son alvó fér­fi­tól eltu­laj­do­ní­tot­ta a lap­top­ját. A férfi cse­lek­mé­nyét tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te, amely­nek ered­mé­nye­ként a rend­őrök még a hely­szí­nen tet­ten érték.

A tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2016. novem­ber 12-én a haj­na­li órák­ban a XI. kerü­let, Karin­thy Fri­gyes úton vára­ko­zó, 6-os jel­zé­sű vil­la­mo­son egy alvó, ezál­tal véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ban lévő férfi tás­ká­já­ból eltu­laj­do­ní­tott egy 185.000,- forint érté­kű lap­to­pot. Az elkö­ve­tő a lap­to­pot a kabát­ja alá rej­tet­te, majd azzal leszállt a vil­la­mos­ról. A fér­fit a rend­őrök azon­ban még a vil­la­mos­meg­ál­ló­ban elfog­ták, mivel kol­lé­gá­ik az elkö­ve­tés helyén üzem­be helye­zett tér­fi­gye­lő kame­ra segít­sé­gé­vel a bűn­cse­lek­ményt végig nyo­mon követ­ték. A tet­ten­érés révén a sér­tett­nek oko­zott kár megtérült.

A nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság XI. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga tel­je­sí­tet­te, amely­nek gyors mun­ká­ja ered­mé­nye­ként a kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fit az elfo­gás­tól és gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tás­tól szá­mí­tott 20 napon belül bíró­ság elé állította.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tá­si eljá­rás alap­ján a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét és ezért őt 5 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, egy­út­tal meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű férfi fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let nem jog­erős. A bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra fenn­tar­tot­ta a vád­lott elő­ze­tes letartóztatását.