Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség az egyik légitársaság járatán verekedő két külföldi férfit

A két lett állam­pol­gár­sá­gú férfi - egyi­kük 18, a másik 20 éves – más­fél hét­tel ezelőtt itta­san vere­ke­dett egy légi­tár­sa­ság Lon­don­ból Buda­pest­re köz­le­ke­dő jára­tán. A bíró­ság elé állí­tás ered­mé­nyes volt, az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság a vád­lot­ta­kat pénz­bün­te­tés­re ítélte.

A tény­ál­lás sze­rint 2018. novem­ber 4-én éjfél körül egy cég - magyar fel­ség­je­lű – Lon­don­ból Buda­pest­re köz­le­ke­dő légi jára­tán a két férfi ittas álla­pot­ban elő­ször han­gos­ko­dás­sal zavar­ta a többi utas nyu­gal­mát, vala­mint egyi­kük agresszí­van köve­tel­te a légi­utas kísé­rők­től, hogy szol­gál­ják ki őket sze­szes itallal.

Ezután az egyi­kük a fejét az előt­te lévő ülés­re sze­relt lehajt­ha­tó asz­tal­ra haj­tot­ta azért, hogy alud­jon, ekkor azon­ban őt a társa tenyér­rel, a fején ütö­get­ni kezd­te, majd a köz­tük emi­att kiala­kult szó­vál­tás során még egy alka­lom­mal orron is ütöt­te a másik fér­fit, aki­nek ettől eleredt az orra vére.

Ezt köve­tő­en a már lan­do­lást végző repü­lő­gép fedél­ze­tén köl­csö­nö­sen dula­kod­tak, egy­mást ütötték.

A rend­őr­ség által tel­je­sí­tett nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két kül­föl­di fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban még az őri­zet tar­ta­ma alatt, 72 órán belül bíró­ság elé állította.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a ter­hel­tek bűnös­sé­gét garáz­da­ság vét­sé­gé­ben, és ezért az egyi­kü­ket 750.000 forint, tár­sát pedig 300.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let jogerős.