Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség az óbudai rablót

Az elkö­ve­tő pár hét­tel ezelőtt támadt rá az utcán a sér­tett­re, akire egy való­di­nak lát­szó fegy­vert sze­ge­zett, és azzal fenye­get­ve köve­tel­te a nála lévő kész­pénz átadá­sát. A bíró­ság első­fo­kon 6 év letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A ter­helt 2018. júni­us 21-én dél­után a III. kerü­let, Mik­lós utcá­ban egy par­ko­ló­ban oda­lé­pett a sér­tett­hez, aki a fele­sé­gé­vel együtt éppen beszáll­ni készült a gép­ko­csi­juk­ba. A vád­lott ekkor egy való­di­nak lát­szó fegy­vert sze­ge­zett a másik fér­fi­ra, majd fel­szó­lí­tot­ta őt a nála lévő kész­pénz átadá­sá­ra. A sér­tett a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, hanem segít­sé­gért kiál­tott, ami­től a táma­dó meg­ré­mült és elme­ne­kült a helyszínről.

A nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség az elkö­ve­tőt fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tett kísér­le­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban - a gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tás­tól szá­mí­tott egy hóna­pon belül - bíró­ság elé állította.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta a vád­lott bűnös­sé­gét, és ezért őt 6 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, és 6 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.

A bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig fenn­tar­tot­ta. Az íté­let nem jogerős.