Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség egy kórházban alvó férfi kifosztóját

A 21 éves férfi maga is fek­vő­be­teg­ként tar­tóz­ko­dott a buda­pes­ti kór­ház­ban, ahol pár hét­tel ezelőtt egy vele közös kór­te­rem­ben alvó beteg mobil­te­le­fon­ját eltu­laj­do­ní­tot­ta. Az ügye­le­tes orvos­nak vált gya­nús­sá a férfi visel­ke­dé­se, aki a továb­bi ellá­tás­ról lemond­va, sie­tő­sen távoz­ni kívánt a kórházból.

A tény­ál­lás sze­rint a ter­helt 2018. októ­ber 11-én, egy buda­pes­ti kór­ház kór­ter­mé­ben feküdt továb­bi öt beteg­gel együtt. A ter­helt éjsza­ka, kihasz­nál­va azt, hogy szo­ba­tár­sai alsza­nak, az egyik­hez oda­lé­pett, és a feje mel­lett a pár­ná­ján elhe­lye­zett mobil­te­le­fon­ját elemel­te, majd azzal a kór­ház mos­dó­já­ba ment, ahol az eltu­laj­do­ní­tott tele­font a sze­me­tes­be rejtette.

Ezt köve­tő­en a ter­helt – a továb­bi orvo­si ellá­tás­ról való lemon­dás­sal – távoz­ni akart a kór­ház­ból. Az ügye­le­tes orvos­nak azon­ban gya­nús­sá vált a férfi visel­ke­dé­se, illet­ve az, hogy hir­te­len el akar­ja hagy­ni a kór­há­zat, ezért fel­hív­ta a vele egy kór­te­rem­ben fekvő bete­ge­ket, hogy ellen­őriz­zék, min­den érté­kük megvan-e. Ami­kor ezál­tal fény derült a kifosz­tás­ra, a ter­helt beis­mer­te a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, és vissza­ad­ta a sér­tett­nek az eltu­laj­do­ní­tott telefont.

A Buda­pes­ti XX. és XXIII. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság által tel­je­sí­tett nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban még az őri­zet tar­ta­ma alatt, 72 órán belül bíró­ság elé állította.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét, és ezért őt 1 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát a bíró­ság 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, egy­út­tal ez időre elren­del­te a ter­helt párt­fo­gó felügyeletét.

Az íté­let jogerős.