Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állították bíróság elé a gázriasztó fegyverrel fenyegetőző férfit Siófokon- A Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő 25 éves fér­fit, aki egy gáz­ri­asz­tó fegy­ver­rel élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te a haragosát.

A vád­lott 2020 júni­u­sá­ban egy Sió­fok­hoz köze­li köz­ség­ben haladt az autó­já­val, ami­kor fel­fi­gyelt a jár­dán sétá­ló hara­go­sá­ra. A férfi ekkor meg­állt, majd a gép­ko­csi­ból kiszáll­va indu­la­to­san a másik fér­fi­hoz ment, akit fele­lős­ség­re vont egy koráb­bi kije­len­té­se miatt.

A másik férfi igye­ke­zett kitér­ni a vád­lott elől, aki ekkor egy hir­te­len moz­du­lat­tal szá­jon ütöt­te, majd maga felé for­dí­tot­ta a hara­go­sát, és a hasá­hoz nyo­mott - egy lőfegy­ver­nek lát­szó - gáz­ri­asz­tó fegy­vert. A vád­lott ezután a meg­fé­lem­lí­tett fér­fi­val közöl­te, hogy most már „kvit­tek”, majd a hely­szín­ről elhajtott.

A vád­lot­tat a sió­fo­ki rend­őrök egy órán belül elfog­ták és őri­zet­be vették.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től szá­mít­va 48 órán belül meg­tar­tott tár­gya­lá­son a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság - az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve – a vád­lot­tat 300 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let jog­erő­re emelkedett.