Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állt bíróság elé a horogkeresztes karszalagot viselő férfi

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség önkény­ural­mi jel­kép hasz­ná­la­tá­nak vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta a 39 éves szlo­vák állam­pol­gár férfit.

A férfi és a barát­ja 2018. janu­ár 11-én este, Esz­ter­gom­ban szó­ra­ko­zott, több sörö­ző­ben is meg­for­dul­tak, ahol alko­holt fogyasz­tot­tak. A férfi a sörö­ző­ben egy isme­ret­len sze­mély­től meg­sze­rez­te a 18×12 cm nagy­sá­gú piros színű kar­sza­la­got, mely­nek köze­pén fehér kör­ben feke­te színű horog­ke­reszt látható.

A férfi a kar­sza­la­got a bel­vá­ros­ban a bal fel­kar­já­ra fel­húz­ta úgy, hogy annak horog­ke­resz­tet ábrá­zo­ló része min­den­ki szá­má­ra lát­ha­tó volt, majd azt visel­ve a barát­já­val az Aradi tér felé indult, ahol őt a rend­őr­jár­őrök tet­ten érték.

A férfi azon maga­tar­tá­sa, hogy a horog­ke­resz­tet ábrá­zo­ló kar­sza­la­got Esz­ter­gom bel­vá­ro­sá­ban, több­eme­le­tes lakó­há­zak­nál köz­szem­lé­re tette, alkal­mas volt a köz­nyu­ga­lom megzavarására.

Az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést sza­bott ki. Az íté­let jogerős.