Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban állt bíróság elé a szeméremsértő férfi

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sza­bá­lya­it alkal­maz­va, gyor­sí­tott eljá­rás­ban, sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt a doro­gi fér­fit, aki a nemi szer­vét mutogatta.

Az ittas álla­pot­ban lévő férfi 2018. júli­us 10. nap­ján este, Táton, a vas­úti átjá­ró­ban lévő fém bódé­ban, egy padon ült. A vád­lott a nad­rág­já­nak cip­zár­ját lehúz­ta, a nemi szer­vét elő­vet­te, és azt a nemi vágyá­nak kielé­gí­té­se cél­já­ból az arra járó nőnek muto­gat­ta. A nő annyi­ra meg­ré­mült, hogy elsza­ladt, de köz­ben érte­sí­tet­te a rendőrséget.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ján az ügyész­ség a beis­me­rő val­lo­mást tevő elkö­ve­tőt a kihall­ga­tá­sá­tól szá­mí­tott egy hóna­pon belül bíró­ság elé állít­ja, ha a bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le tíz évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sabb, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a bizo­nyí­té­kok ren­del­ke­zés­re áll­nak. Mivel vala­mennyi tör­vé­nyi fel­té­tel fenn­állt, az ügyész­ség ezen eljá­rá­si forma alkal­ma­zá­sa mel­lett döntött.

A mai napon az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben 200 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tést sza­bott ki. Az íté­let jog­erős, ezál­tal a bün­te­tő­el­já­rás gyor­san, az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott egy hóna­pon belül befejeződött.