Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban bíróság elé állított az ügyészség egy terrorcselekménnyel fenyegető férfit - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ter­ror­cse­lek­ménnyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tott egy 46 éves fér­fit, aki pár hét­tel ezelőtt azzal fenye­get­te meg a ható­sá­got, hogy ha nem kerí­tik elő a fiát, akkor bemegy a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság XVIII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gá­ra és fel­rob­bant egy kézi pán­cél­tö­rő gránátot.

A tény­ál­lás sze­rint a 46 éves férfi 2016. év szep­tem­ber hó 3-án a dél­utá­ni órák­ban, XVIII. kerü­le­ti alat­ti tar­tóz­ko­dá­si helyé­ről ittas álla­pot­ban mobil­te­le­fon­ról fel­hív­ta a 112-es segély­hí­vó szá­mot és az ope­rá­tor­ral közöl­te, hogy egy hónap­ja nem tud sem­mit a fiá­ról, akit Német­or­szág­ban leszál­lít­tat­tak egy busz­ról és letar­tóz­tat­tak. A tele­fon­hí­vás során a ter­helt – abból a cél­ból, hogy a rend­őr­sé­get a fia fel­ku­ta­tá­sá­ra kény­sze­rít­se – azzal fenye­get­te meg a ható­sá­got, hogy ha nem kerí­tik elő a fiát, akkor rob­ban­ta­ni fog, bemegy a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság XVIII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gá­ra és ellő egy kézi pán­cél­tö­rő gránátot.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által tel­je­sí­tett nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit az elfo­gás­tól és gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tás­tól szá­mí­tott 30 napon belül bíró­ság elé állította.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tá­si eljá­rás alap­ján a Fővá­ro­si Tör­vény­szék vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét és ezért őt 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, egy­út­tal a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

Az íté­let jogerős.

Buda­pest, 2016. októ­ber 03.

Dr. Ibo­lya Tibor                                                                                                                      fővá­ro­si főügyész

 

2016-10-03-fovaros