Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban bíróság előtt a kutyáját kínzó férfi

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állít­ja azt a Sze­ged kör­nyé­ki fér­fit, aki a kutyá­ja éhez­te­té­sé­vel és tar­tá­sá­val oko­zott külö­nös szen­ve­dést az állatnak.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a Sze­ged kör­nyé­ki falu­ban élő férfi 2019 nyara óta egy másik falu­ban dol­go­zott, és csak havon­ta., az év vége felé két­ha­von­ta járt haza. Ennek elle­né­re a kutyá­ját kiköt­ve tar­tot­ta, élel­me­zé­sé­ről, víz­zel tör­té­nő ellá­tá­sá­ról nem gon­dos­ko­dott több héten keresz­tül. A kutyát végül 2019. októ­ber 9-én az önkor­mány­zat dol­go­zói vit­ték el és gon­dos­kod­tak ide­ig­le­nes elhelyezéséről.

Ez a bánás­mód alkal­mas volt arra, hogy az állat mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sát vagy pusz­tu­lá­sát okoz­za, álla­po­ta a seny­ves, vagy­is a leg­sú­lyo­sabb kate­gó­ri­á­ba volt sorol­ha­tó, tömeg­csök­ke­né­se az ide­á­lis test­tö­meg­hez viszo­nyít­va több, mint 60 %-os volt. Amennyi­ben a kutyát nem emel­ték volna ki a kör­nye­ze­té­ből, úgy néhány napon belül elpusz­tult volna. A tar­tós kikö­tés meg­aka­dá­lyoz­ta az állat táp­lá­lék­ke­re­sé­si ösz­tö­nét, nagy­ban hoz­zá­já­rult álla­po­tá­hoz, éhe­zé­se és szom­ja­zá­sa külö­nös szen­ve­dést oko­zott a kutyának.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádolja.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben állít­ja bíró­ság elé.