Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Gyorsított eljárásban ítélték börtönre a nagymamájához betörő férfit- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság 1 év 8 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te azt a fér­fit, aki a nagy­ma­má­ja bán­tal­ma­zá­sa miatt kisza­bott bör­tön­bün­te­tés­ből sza­ba­dul­va újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el a sér­tett sérelmére.

 A férfi 2020. augusz­tus 26-án a reg­ge­li órák­ban az abla­kot betör­ve beha­tolt a nagy­ma­má­ja pász­tói ingat­la­ná­nak gará­zsá­ba, ahon­nan jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tott 2.200 Ft kész­pénzt. Még ugyan­ezen napon újra elment a sér­tett házá­hoz, a bejá­ra­ti ajtó mel­let­ti ablak­üve­gét betör­ve oda beju­tott, ott a kulccsal zárt ven­dég­szo­ba ajta­ját is betör­te, és ello­pott egy 65.000 Ft érté­kű tévét, amit később mind­össze 11.000 Ft-ért értékesített.

A sér­tett az uno­ká­ja által elkö­ve­tett lopás miatt a tör­vény által meg­kí­vánt magán­in­dít­ványt elő­ter­jesz­tet­te, kérve az elkö­ve­tő fele­lős­ség­re voná­sát és kérte uno­ká­ja meg­bün­te­té­sét ami­att is, hogy az 2020. augusz­tus 9-én ittas álla­pot­ban meg­ölés­sel fenye­get­te meg, azt mond­ta neki, hogy elvág­ja a nya­kát, rágyújt­ja a házat. Mivel a férfi koráb­ban már bán­tal­maz­ta nagy­ma­má­ját, ez a fenye­ge­tés a sér­tett­ben komoly félel­met keltett.

A nyo­mo­zás során a bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső férfi letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el a bíró­ság, mivel 2020. ápri­li­sá­ban került fel­té­te­les sza­bad­ság­ra 2 év 4 hónap sza­bad­ság­vesz­té­sé­ből, amely bün­te­tést töb­bek között épp a nagy­ma­má­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás miatt kapta, így a bűn­is­mét­lés veszé­lye ese­té­ben foko­zott volt.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség egy hóna­pon belül bíró­ság elé állí­tot­ta a fér­fit az álta­la elkö­ve­tett lopás illet­ve zak­la­tás miatt, ahol vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést indít­vá­nyo­zott vele szem­ben. A Pász­tói Járás­bí­ró­ság hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként 1 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a fér­fit, és 3 évre eltil­tot­ta az elkö­ve­tőt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Mivel a ter­helt vissza­eső, leg­ko­ráb­ban a sza­ba­dás­vesz­tés három­ne­gyed részé­nek kitöl­té­se után szabadulhat.

Az íté­let­tel szem­ben az ügyész a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be. A férfi tovább­ra is letar­tóz­ta­tás­ban marad.