Főoldal » Hírek » Gyorsított eljárásban ítélték el a Siófokon verekedő férfit - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a Tolna megyei fér­fit, aki Sió­fok bel­vá­ro­sá­ban garáz­dál­ko­dott.

A vád sze­rint a har­min­cas éve­i­ben járó férfi 2022 júli­u­sá­ban, a haj­na­li órák­ban egy sió­fo­ki étte­rem­ben tar­tóz­ko­dott, ami­kor szó­vál­tás­ban került az ott ita­lo­zó egyik ven­dég­gel. Az indu­la­tos vád­lott a szó­be­li vesze­ke­dést nem hagy­ta annyi­ban, hanem a sér­tet­tet maga előtt tolva a sétány­ra vezet­te, ahol két­szer üle­pen rúgta, majd arcon ütöt­te, ami­től a férfi a föld­re esett.

A vád­lott ugyan elment a sér­tett köze­lé­ből, de aztán meg­gon­dol­ta magát és a nehéz­ke­sen fel­ke­lő férfi bán­tal­ma­zá­sát tovább foly­tat­ta, ami­kor nagy erő­vel ismét meg­ütöt­te. Ettől az ütés­től az ittas férfi újra a föld­re esett és elvesz­tet­te esz­mé­le­tét.

A ter­helt segít­ség helyett még egy­szer bele­rú­gott az esz­mé­let­len fér­fi­ba, majd sor­sá­ra hagy­ta, a sér­tet­tet szem­ta­núk térí­tet­ték magá­hoz.

Az elkö­ve­tőt a jár­őrök rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és elő­ál­lí­tot­ták a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat hat hónap fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát egy év hat hónap­ra fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett.

A vide­ón a cse­lek­ményt rög­zí­tő biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­le lát­ha­tó: