Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban ítélték el a zászlótolvajt

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 31 éves veres­egy­há­zi fér­fit, aki a Rippl-Rónai Fesz­ti­vál­ról ellop­ta az egyik művész kiál­lí­tott zászlóalkotását.

Az „Egy élet két pil­la­na­ta” címet vise­lő zász­ló­al­ko­tás a 2018. május 24 és 27. napja között Kapos­vá­ron meg­ren­de­zett Rippl-Rónai Fesz­ti­vál kere­té­ben került kiál­lí­tás­ra a Fő utcán. Az ittas vád­lott 2018. május 26-án a késő éjsza­kai órák­ban haladt keresz­tül a Fő utcán, ami­kor eldön­töt­te, hogy sze­rez magá­nak egyet a kiál­lí­tott zász­lók közül, majd addig ügyes­ke­dett, míg a sér­tett zász­ló­al­ko­tá­sát végül el tudta lopni.

Nem szá­molt azon­ban azzal, hogy a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét tér­fi­gye­lő kame­rák rög­zí­tet­ték, amit a rend­őr­ség az elkö­ve­tő fel­de­rí­té­se érde­ké­ben köz­zé­tett. A vád­lott - miu­tán a saj­tó­ban is meg­je­lent fel­vé­telt látva tudo­mást szer­zett arról, hogy a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság kere­si - önként jelent­ke­zett a nyo­mo­zó ható­ság­nál, ezzel együtt az ello­pott zász­lót is vissza­szol­gál­tat­ta a művész­nek. Az alko­tás­ban kár nem keletkezett.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság – oszt­va az ügyész­ség állás­pont­ját – a bün­tet­len elő­éle­tű és a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tat egy évre pró­bá­ra bocsá­tot­ta. Az íté­let jog­erő­re emelkedett.