Főoldal » Hírek » Gyorsított eljárásban került bíróság elé a Zircen elfogott embercsempész - fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A tet­ten­érést köve­tő három napon belül bíró­ság elé állí­tott a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy ukrán állam­pol­gár­sá­gú ember­csem­pé­szés­sel gya­nú­sí­tott férfit.

A vád sze­rint az 55 éves elkö­ve­tő 2022. októ­ber 3-án, dél­után, sze­mély­gép­ko­csi­já­val Sze­ged kör­nyé­ké­re ment, a magyar-szerb határ köze­lé­be, hogy ott három, Magyar­or­szág­ra jog­el­le­ne­sen beju­tott kül­föl­di állam­pol­gárt vegyen fel, és magyar-osztrák határ köze­lé­be vigye őket, segít­ve ezzel a Nyugat-Európába jutásukat.

A rend­őrök azon­ban az ember­csem­pészt az autó­ban utazó mig­rán­sok­kal októ­ber 3-án,  éjsza­ka Zir­cen meg­ál­lí­tot­ták. A jár­mű­ből kiszál­ló három kül­föl­di szír állam­pol­gár­nak val­lot­ta magát, ira­tok nem vol­tak náluk.

A Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai őri­zet­be vet­ték a sofőrt és több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki. Utóbb elmond­ta, hogy 500 eurót kapott volna a sike­res köz­re­mű­kö­dé­sért, ezért cse­lek­mé­nye a vagyo­ni haszon­szer­zés végett tör­té­nő elkö­ve­tés miatt súlyo­sabb megítélésű.

A nyo­mo­zás gyors befe­je­zé­sét köve­tő­en az ügyész­ség az őri­zet tar­ta­ma alatt a Zirci Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta az elkö­ve­tőt. A bíró­ság bűnös­nek talál­ta a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben és az ügyé­szi indít­vány alap­ján 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki vele szem­ben, vala­mint 5 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről, emel­lett a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált sze­mély­gép­ko­csit is elkobozta.

A bíró­ság dön­té­se ellen a ter­helt és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett, ezért az nem jog­erős. A bíró­ság elren­del­te a férfi letartóztatását.