Főoldal » Archív » Gyorsított eljárásban közérdekű munkára ítélték a gyülekezés békés jellegét megsértő férfit

A 63 éves férfi itta­san és a tör­vényt meg­sért­ve, kés­sel jelent meg a tün­te­té­sen, ahol szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy másik sze­méllyel; a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta.

A vád sze­rint a vád­lott, egy 63 éves férfi, 2019. novem­ber 7-én, a dél­utá­ni órák­ban, itta­san meg­je­lent a XIII. kerü­let­ben, a török állam­fő magyar­or­szá­gi láto­ga­tá­sa elle­ni tün­te­té­sen. A férfi a Szent Ist­ván körút és a Viseg­rá­di utcák keresz­te­ző­dé­sé­ben a tün­te­tés egy másik részt­ve­vő­jé­vel szó­vál­tás­ba keve­re­dett, miköz­ben egy – zárt álla­po­tú – rugós kést tar­tott a kezé­ben. A vád­lott ezzel meg­sér­tet­te a gyü­le­ke­zés békés jel­le­gét.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tat gyü­le­ke­zé­si sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek vét­sé­ge miatt 15 napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta.

A bíró­ság a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint és őt 48 óra köz­ér­de­kű munka ítél­te. Az íté­let jog­erős.