Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Gyorsított eljárásban vonják felelősségre az éjszakai kifosztás elkövetőjét – a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye- VIDEÓVAL

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a mai napon bíró­ság elé állít­ja az alkal­mi isme­rő­sét meg­lo­pó nőt.

 A sér­tett barát­já­val 2020. szep­tem­ber 2-áról 3-ára vir­ra­dó éjsza­ka Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban szó­ra­ko­zott, köz­ben alko­holt fogyasz­tot­tak. A haj­na­li órák­ban össze­ta­lál­koz­tak a gya­nú­sí­tot­tal és annak isme­rő­se­i­vel.

2020. szep­tem­ber 03-án a haj­na­li órák­ban a tár­sa­ság egy deb­re­ce­ni pan­zi­ó­ba ment, ahol az egyik szo­bá­ban a sér­tett elaludt. A férfi alvó álla­po­tát kihasz­nál­va az ágy mel­lett lévő nad­rág­já­nak zse­bé­ből a gya­nú­sí­tott kivett 300.000 forint kész­pénzt, majd isme­rő­se­i­vel együtt elhagy­ta a pan­zi­ót.

A nő 300.000 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, amely­ből 264.000 forint lefog­la­lás­sal meg­té­rült.

A deb­re­ce­ni nyo­mo­zók a gya­nú­sí­tot­tat az elkö­ve­tés után néhány órán belül elfog­ták, majd a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elren­del­te letar­tóz­ta­tá­sát.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő, letar­tóz­ta­tás­ban lévő gya­nú­sí­tot­tat a mai napon kifosz­tás bűn­tet­te miatt a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elé állít­ja, az első­fo­kú bíró­ság gyor­sí­tott eljá­rás­ban dönt a nő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről.

A gya­nú­sí­tott őri­zet­be véte­le során a rend­őr­ség által készí­tett vide­ó­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-gyanu-szerint-kifosztotta-ismeroset