Főoldal » Hírek » Gyújtogató unoka - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves férfi ellen önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és ron­gá­lás bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő­nek a nagy­szü­lei csa­lá­di házat ígér­tek, de élet­vi­te­le miatt meg­gon­dol­ták magu­kat és eladá­sát ter­vez­ték, amin az unoka annyi­ra fel­há­bo­ro­dott, hogy a ház­ban ben­zint locsolt szét és meggyújtotta.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tat kis­ko­rá­tól nagy­szü­lei nevel­ték, és meg­ígér­ték neki, hogy a bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő egyik csa­lá­di házu­kat meg­kap­ja abban az eset­ben, ha egy másik ingat­lan tulaj­don­jo­gá­ról a lány­test­vé­re javá­ra lemond, vala­mint 2.500.000 forin­tot fizet másik férfi testvérének.

A vád­lott több évig kül­föl­dön dol­go­zott és haza­köl­töz­ve viszont olyan élet­vi­tel­be kez­dett, hogy nem állt mun­ká­ba, tel­jes meg­él­he­té­sét és szó­ra­ko­zá­sa­it is huza­mos időn keresz­tül a nagy­szü­lei finan­szí­roz­ták, akik ezt meg­elé­gel­ték és mél­tat­lan­nak talál­ták arra, hogy az ígért csa­lá­di házat neki adják, így azt eladás­ra meg­hir­det­ték és elő­szer­ző­dést kötöttek.

A férfi ezen fel­há­bo­ro­dott, és 2021. októ­ber ele­jén SMS üze­net­ben meg­fe­nye­get­te a nagy­ap­ját, hogy a házat rommá veri és fel­gyújt­ja, ha nem lehet az övé. Fenye­ge­tő­zé­sét be is vál­tot­ta akként, hogy mint­egy két hét múlva az éjsza­kai órák­ban elment az ingat­lan­hoz, ablak­be­tö­rés­sel bement, és a magá­val vitt más­fél liter ben­zint szét­lo­csol­ta, majd begyúj­tot­ta, a beren­de­zé­si tár­gyak is láng­ra kap­tak. A nagy­szü­lők a szom­szé­dos ház­ból ész­lel­ték a tüzet és kihív­ták a tűzoltóságot.

A ház­ban több mint 700.000 forint kár keletkezett.

Az unoka a követ­ke­ző napon tele­fo­non hívta a nagy­ap­ját, és ismét fenye­ge­tő­zött, hogy ha nem áll­nak el a szer­ző­dés­től, porig égeti a házat. Újabb tele­fon­hí­vás során azt közöl­te, hogy magá­val is végez­ni fog, de előt­te még elin­té­zi, hogy senki ne élvez­hes­se a vagyont.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.