Főoldal » Archív » Gyulai kábítószerkereskedők előzetesben

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy negy­ven éves és egy har­minc­ki­lenc éves gyu­lai férfi elő­ze­tes letartóztatását.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak gye­rek­ko­ri bará­tok. A gyanú sze­rint egyi­kük egy sió­ré­ti tanya pad­lá­sán kan­na­bisz ter­mesz­té­sé­hez szük­sé­ges körül­mé­nye­ket ala­kí­tott ki: szel­lőz­te­tő­be­ren­de­zé­se­ket, mes­ter­sé­ges fény­for­rá­so­kat, fólia sát­rat tele­pí­tett, illet­ve táp­ol­da­to­kat és mago­kat szer­zett be. A gya­nú­sí­tott ezután kan­na­bisz növé­nye­ket kez­dett el ter­mesz­te­ni, ame­lye­ket 2017. év ele­jé­től rend­sze­re­sen, gram­mon­ként 2200-2500 forin­tért a másik gya­nú­sí­tott­nak adott el, aki­ről tudta, hogy tovább­ér­té­ke­sí­ti a kannabiszt.

Ez utób­bi gya­nú­sí­tott a beszer­zett mari­hu­á­nát Gyu­lán adta el heti rend­sze­res­ség­gel, gram­mon­ként 2800-3000 forin­tért, egy állan­dó vevői kör­nek. A gya­nú­sí­tot­tak az érté­ke­sí­té­si tevé­keny­sé­gü­ket előre egyez­te­tet­tek sze­rint, szer­ve­zett for­má­ban végezték.

A gya­nú­sí­tot­tak 2018. ápri­lis 11-én buk­tak le, ami­kor a rend­őrök kábí­tó­szer átadá­sa során tet­ten érték és elfog­ták őket. A ház­ku­ta­tás során becso­ma­golt, érté­ke­sí­tés­re elő­ké­szí­tett mari­hu­á­nát, vala­mint a tanya pad­lá­sán több tucat kan­na­bisz növényt talál­tak, illet­ve lefog­lal­ták a kan­na­bisz ter­mesz­té­sé­re hasz­nált esz­kö­zö­ket is.

Az ügyész­ség a kény­szer­in­téz­ke­dést a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint ami­att indít­vá­nyoz­ta, mert ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a még ki nem hall­ga­tott tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­nék, ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát har­minc napra elrendelte.