Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar megyében is szigorúan lép fel az ügyészség az eltiltás hatálya alatti járművezetőkkel szemben

Bár csu­pán két hónap­ja lett bűn­cse­lek­mény az eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés, Hajdú-Bihar megyé­ben szá­mos ügy indult és több eset­ben már jog­erős íté­let is született.

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv­be 2021. május 14-től új bűn­cse­lek­mény­ként került be a koráb­ban sza­bály­sér­tés­nek minő­sü­lő eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés, amely­nek két eset­kö­re van.

Eny­héb­ben bün­te­ten­dő és vét­sé­get való­sít meg az, aki olyan jár­mű­vet vezet, amely­től eltil­tot­ták, ilyen­kor egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki. Súlyo­sab­ban minő­sül, ami­kor az elkö­ve­tő úgy veze­ti a jár­mű­vet, hogy attól koráb­ban bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt til­tot­ták el, ilyen­kor bűn­tett miatt három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.

Az új bűn­cse­lek­mény beve­ze­té­se óta a Hajdú-Bihar megyei ügyész­sé­ge­ken össze­sen 25 ilyen bűn­cse­lek­mény miatt indult bün­te­tő­el­já­rás. Az ese­tek­re több­nyi­re rend­őri iga­zol­ta­tás során derült fény, azon­ban elő­for­dult, hogy az eltil­tás alat­ti jár­mű­ve­ze­tő más bűn­cse­lek­ményt, jel­lem­ző­en ittas jár­mű­ve­ze­tést is megvalósított.

A megyén belül kiemel­ke­dő a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség gya­kor­la­ta, ahol már hat elkö­ve­tőt állí­tot­tak gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé. Ezen ügyek­ben jog­erős íté­let is szü­le­tett, a járás­bí­ró­ság fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést, egy eset­ben elzá­rást sza­bott ki, emel­lett pedig vala­mennyi elkö­ve­tőt másfél-négy év közöt­ti idő­tar­tam­ra eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

A járá­si ügyész­ség egy továb­bi elkö­ve­tő­vel szem­ben is vádat emelt, a vád­irat­ban szin­tén fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az első két hónap tapasz­ta­la­tai alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy az ügyész­ség követ­ke­ze­te­sen lép fel az eltil­tás hatá­lya alat­ti szán­dé­kos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­i­vel szemben.