Főoldal » Hírek » Hajléktalan társát gyújtotta fel egy férfi - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki Szom­bat­he­lyen két haj­lék­ta­lan ruhá­za­tát meg­gyúj­tot­ta, akik közül az egyik bele­halt a sérü­lé­se­i­be, míg egy haj­lék­ta­lant kés­sel mell­ka­son szúrt. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2022 augusz­tu­sá­ban az egyik szom­bat­he­lyi par­ko­ló­ban közös ita­lo­zás köz­ben egy öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta haj­lék­ta­lan tár­sá­nak az egyik boká­ján lévő kötést. A tűz átter­jedt a sér­tett másik lábán lévő kötés­re is, és mind­két alsó vég­tag­ra kiter­je­dő, II.-III. fokú égési sérü­lé­se­ket oko­zott. A sér­tett kór­há­zi ellá­tá­sa során 2022 októ­be­ré­ben elhunyt.

A sér­tett halá­la össze­füg­gés­be hoz­ha­tó az álta­la elszen­ve­dett égési sérü­lés­sel, és az ennek követ­kez­té­ben beál­ló több­szer­vi elégtelenséggel.

Ezt köve­tő­en a férfi 2022 októ­be­ré­ben, Szom­bat­he­lyen egy haj­lék­ta­lan­szál­lón, ugyan­csak közös ita­lo­zás köz­ben az asz­ta­lon lévő kés­sel meg­szúr­ta egy másik sér­tett mell­ka­sá­nak bal olda­lát, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lést szen­ve­dett, de fenn­állt a súlyo­sabb sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek lehetősége.

Közel két hét­tel később az elkö­ve­tő egy szom­bat­he­lyi lakó­ház előt­ti füves terü­le­ten folya­dék­kal leön­töt­te, majd meg­gyúj­tot­ta a föl­dön ittas álla­pot­ban fekvő újabb sér­tett ruhá­za­tát. A sér­tett­nek sike­rült elol­ta­ni a tüzet, azon­ban a gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben a háta bal olda­lán nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos II. fokú égési sérü­lést szenvedett.

A Vas Megyei Főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta az őri­zet­ben lévő, jelen­leg halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en –a mai napon elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra. A vég­zés jogerős.