Főoldal » Archív » Hajléktalanokat támadtak meg Budapesten - vádemelés - VIDEÓVAL

A vád sze­rint három test­vér, köz­tük egy fia­tal­ko­rú fiú idén janu­ár­ban két fedél nél­kü­li fér­fit is meg­tá­ma­dott, egyi­kük­től az össze­gyűj­tött apró­pén­zét vet­ték el erő­szak­kal, míg a másik fér­fit mind­hár­man bántalmazták.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tés­kor 21, 19, illet­ve 14 éves vád­lot­tak 2017. janu­ár 8-án az V. kerü­let, Deák Ferenc téren fel­fi­gyel­tek a temp­lom lép­cső­jén kére­ge­tő sér­tett­re. Oda­men­tek a haj­lék­ta­lan fér­fi­hoz azzal az ürüggyel, hogy pénzt kér­je­nek tőle. A sér­tett adott nekik 50 forin­tot, majd bement a temp­lom­ba. A vád­lot­tak meg­vár­ták, hogy a férfi kijöj­jön az épü­let­ből, ekkor a leg­idő­sebb test­vér a fér­fit hátba rúgta olyan erő­vel, hogy a lába meg­ro­gyott, és a kezé­ben lévő pohár­ból kibo­rult az addig össze­gyűj­tött kb. 500-600 forint apró­pénz. A vád­lot­tak a pénzt fel­szed­ték a föld­ről, majd elhagy­ták a helyszínt.

Továb­bá a vád sze­rint pár hét­tel később, 2017. janu­ár 21-én a 21 éves férfi 14 éves öccsé­vel a Deák téri alul­já­ró­ban min­den előz­mény nél­kül rátá­madt egy föl­dön fekvő haj­lék­ta­lan fér­fi­ra. Az idő­seb­bik test­vér kezé­ben egy kés­sel, több­ször ököl­lel meg­ütöt­te a fér­fit, miköz­ben fia­tal­ko­rú test­vé­re is test­szer­te ütle­gel­te. A fér­fit ezután a föld­re rán­tot­ták, majd több­ször meg­rúg­ták, ekkor már har­ma­dik test­vé­rük is bekap­cso­ló­dott a bán­tal­ma­zás­ba. A férfi a bán­tal­ma­zás miatt esz­mé­le­tét vesz­tet­te, ekkor az elkö­ve­tők ott­hagy­ták a föl­dön, és távoz­tak a helyszínről.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gyermek- és Fia­tal­ko­rú­ak Bűn­ügye­i­nek Rész­le­ge az elkö­ve­tők­kel szem­ben cso­por­tos rab­lás bűn­tet­te, vala­mint fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vádiratot.

Az üggyel kap­cso­lat­ban a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­ban készült fel­vé­te­lei az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rablas-es-garazdasag-miatt-kell-felelniuk