Főoldal » Archív » Hajléktalant rabolt ki két nő, vádemelésre került sor

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 32 és egy 33 éves békés­csa­bai nő ellen, akik 2018. május 1-én, Békés­csa­bán rabol­ták ki a haj­lék­ta­lan férfit.

A vád­lot­tak 2018. május 01. nap­ján, este, Békés­csa­bán, a Kos­suth tér kör­nyé­kén egy sörö­ző­ben szó­ra­koz­tak, majd ittas álla­pot­ban távoz­tak. A Kos­suth téren, a sövénnyel félig elke­rí­tett helyen talál­tak rá az éppen lefe­küd­ni készü­lő haj­lék­ta­lan fér­fi­ra. Az I.r. vád­lott két alka­lom­mal, nagy erő­vel a föl­dön fekvő sér­tett arcá­ba, majd leg­alább három­szor a tes­té­be rúgott, miköz­ben azt kér­dez­te tőle, hogy van-e nála pénz. A sér­tett a bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra elmond­ta, hogy van egy kevés pénze, mire az I.r. vád­lott átku­tat­ta a sér­tett kabát­ját és abból elvett 380 forin­tot. Ekkor a II.r. vád­lott is meg­kér­dez­te, hogy van-e még pénze más­ho­vá eldug­va, köz­ben két­szer bele­rú­gott a sér­tett olda­lá­ban, majd egy­szer a tér­dé­be. Ezután az egyik vád­lott sör­rel lelo­csol­ta a sér­tet­tet, majd magá­ra hagy­ták, és a Szent Ist­ván térre men­tek szó­ra­koz­ni. A bán­tal­ma­zott férfi egy közel­ben jár­őrö­ző rend­őr­nek elmond­ta a tör­tén­te­ket, így a rend­őr­ség rövid időn belül elfog­ta a nőket.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rést szen­ve­dett, és továb­bi sérü­lé­se­ket az arcán, a mell­ka­sán és a hátán.

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő nőket társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, ille­tő­leg ezen felül az I.r. vád­lot­tat súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel is vádol­ja. A járá­si ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, ille­tő­leg köte­lez­ze őket a nyo­mo­zás során kelet­ke­zett 250.000 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.