Főoldal » Archív » Hajszárítókat loptak, majd azokkal üzleteltek a gyári munkások

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség több rend­be­li lopás és orgaz­da­ság miatt emelt vádat négy fér­fi­val szem­ben, akik az egyik kapos­vá­ri elekt­ro­ni­kai cég­től lop­tak el több, ott gyár­tott nagy érté­kű hajszárítót.

A vád­lot­tak az elekt­ro­ni­kai cég­nél rak­tá­ros­ként, tar­gon­ca­ve­ze­tő­ként, illet­ve ope­rá­tor­ként dol­goz­tak. A bűn­cse­lek­mé­nye­ket álta­lá­ban úgy követ­ték el, hogy a haj­szá­rí­tó­kat a tás­ká­juk­ba, a ruhá­ik közé rej­tet­ték el, így ami­kor a műszak végez­té­vel távoz­tak a gyár­ból, a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat nem vette észre a lopást.

A vád­lot­tak az eltu­laj­do­ní­tott haj­szá­rí­tók­kal vál­to­za­tos módon ren­del­kez­tek: az egyik vád­lott – aki több készü­lé­ket is ello­pott - két készü­lé­ket az ott­ho­ná­ban hasz­nált egé­szen addig, amíg a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói le nem fog­lal­ták tőle, míg több készü­lé­ket csa­lád­tag­ja­i­nak, illet­ve bará­ta­i­nak aján­dé­ko­zott, de olyan is elő­for­dult, hogy a lopott készü­lé­ket jóval a kis­ke­res­ke­del­mi ár alatt érté­ke­sí­tet­te. Volt olyan vád­lott is, aki a bol­tok­ban 40.000,-Ft-ba kerü­lő készü­lé­kért egé­szen mini­má­lis ellen­szol­gál­ta­tást - egy doboz ciga­ret­tát – kért cse­ré­be. Azok­nak a vád­lot­tak­nak, akik tud­tak a lopott haj­szá­rí­tók bűnös ere­de­té­ről, orgaz­da­ság miatt kell felelniük.

A vád­lot­tak össze­sen 392.000,-Ft kárt okoz­tak a sér­tett cégnek.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, illet­ve pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.