Főoldal » Archív » Halálos baleset a vasúti átjáróban – vádemelés egy kiskunfélegyházi férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 20 éves kis­kun­fél­egy­há­zi férfi ellen, aki 2017. feb­ru­ár 5-én dél­után Kis­kun­fél­egy­há­zán az autó­já­val figyel­met­le­nül haj­tott rá a vas­úti átjá­ró­ra, így össze­üt­kö­zött egy vonat­tal, ami miatt kis­ko­rú utasa a hely­szí­nen meghalt.

 A 20 éves vád­lott 2017. feb­ru­ár 5-én, dél­után Kis­kun­fél­egy­há­za lakott terü­le­tén, egy föld­úton köz­le­ke­dett egy sze­mély­gép­ko­csi­val. Nap­pa­li, jó látá­si viszo­nyok ural­kod­tak, a föld­út felü­le­te ned­ves volt. A vád­lott az autó­ban utast is szál­lí­tott, egy kis­ko­rú lányt.

A Kiskunfélegyháza-Lakitelek közti vas­úti keresz­te­ző­dé­sé­hez érve a vád­lott a biz­to­sí­tat­lan vas­úti átjá­ró­ba úgy haj­tott be, hogy nem győ­ző­dött meg arról, hogy az átjá­ró felé vas­úti jármű közeledik-e. Emi­att nem vette észre a jobb­ról érke­ző vona­tot. A vona­tot veze­tő férfi fékez­ni kez­dett, ennek elle­né­re az autó jobb olda­lá­nak ütközött.

A bal­eset miatt az autó jobb olda­li első ülé­sén utazó lány olyan súlyos kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A bal­eset­ben  a vád­lott is 8 napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A vas­úti jár­mű­vön uta­zók nem sérül­tek meg.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, mely sze­rint biz­to­sí­tat­lan vas­úti átjá­ró­ra jár­mű­vel csak abban az eset­ben sza­bad ráhaj­ta­ni, ha a veze­tő­je meg­győ­ző­dött arról, hogy az átjá­ró felé vas­úti jármű egyik irány­ból sem köze­le­dik. A vád­lott tet­té­vel a vona­ton uta­zók éle­tét, testi épsé­gét is gon­dat­la­nul veszé­lyez­tet­te, ráadá­sul veze­tői enge­dé­lye sem volt, amely miatt elle­ne külön sza­bály­sér­té­si eljá­rás indult.

A vád­lott sza­bad­lá­bon várja a tár­gya­lást, őt az ügyész halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gén kívül köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség­gel is vádol­ja. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.