Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Halálos balesetet okozó ittas sofőr letartóztatását indítványozza az ügyészség- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye-frissítve

Fris­sí­tés 2020.10.28. 12:30: A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – a szö­kés, elrej­tő­zés, továb­bá a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt – egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés nem vég­le­ges, mert elle­ne a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be, amely­ről másod­fo­kon a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak az ukrán állam­pol­gár­sá­gú sofőr­nek, aki Jak­ab­szál­lás mel­lett itta­san köz­le­ked­ve egy jár­mű­osz­lop elő­zé­se során meg­pör­dült az úton és össze­üt­kö­zött a szem­ből érke­ző sze­mély­au­tó­val, mely­nek utasa a bal­eset követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette. 

A gyanú sze­rint a 31 éves ukrán állam­pol­gár­sá­gú férfi 2020. októ­ber 25-én dél­után Bugac­pusz­ta­há­za kül­te­rü­le­tén, az 54-es számú úton ittas álla­pot­ban köz­le­ke­dett jár­mű­vé­vel, ami­kor egy jár­mű­osz­lop elő­zé­sé­be kez­dett. Ittas­sá­gá­ból eredő figyel­met­len­ség miatt nem mérte fel azt, hogy az elő­zést zavar­ta­la­nul vég­hez tudja-e vinni. Ami­kor a szem­ből jövő sze­mély­au­tót ész­re­vet­te, meg­pró­bált vissza­tér­ni a menet­irány sze­rin­ti jobb olda­li for­gal­mi sávba, ennek során azon­ban jár­mű­vé­vel meg­csú­szott, meg­pör­dült, majd az úttes­ten kereszt­be for­dul­va a sér­tet­ti gép­jár­mű­nek ütkö­zött. A bal­eset során a vét­len sze­mély­gép­ko­csi­ban hátul, bal­ol­da­lon helyet fog­la­ló nő olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A bal­eset­tel össze­füg­gés­ben a vét­len autó sofőr­je nyolc napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket, míg a gya­nú­sí­tott nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt őri­zet­be vette és gya­nú­sí­tott­ként kihallgatta.

A gya­nú­sí­tott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­gá­ra, továb­bá arra figye­lem­mel, hogy veze­tői enge­déllyel és magyar­or­szá­gi lak­cím­mel nem ren­del­ke­zik és a jelen bűn­cse­lek­ményt vele szem­ben folya­mat­ban lévő ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miat­ti bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­te el, az ügyész­ség a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt a mai napon indítványozta.