Főoldal » Archív » Halálos balesetet okozott a kivilágítatlan lovaskocsi

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa és cser­ben­ha­gyás miatt vádat emelt egy 32 éves bajai fér­fi­val szem­ben, aki tavaly szep­tem­ber 15-én haj­nal­ban kivi­lá­gí­tat­lan lovas­ko­csi­já­val két bal­ese­tet is oko­zott úgy, a máso­dik ütkö­zés követ­kez­té­ben a bak­ról az útpad­ká­ra zuha­nó utasa meghalt.

Az ügy vád­lott­ja, a 32 éves bajai férfi 2016. szep­tem­ber 15-én haj­nal­ban Baja kül­te­rü­le­tén Vas­kút irá­nyá­ba köz­le­ke­dett kivi­lá­gí­tat­lan lovas­ko­csi­ján, ame­lyen nem­csak lámpa, de még fény­vissza­ve­rő tábla sem volt. Egy mögöt­te, vele azo­nos irány­ban köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csi a lovas­ko­csit későn vette észre, ezért hátul­ról neki­üt­kö­zött. A vád­lott annak elle­né­re, hogy az ütkö­zést ész­lel­te, nem állt meg, hanem tovább­haj­tott anél­kül, hogy meg­győ­ző­dött volna arról, megsérült-e vala­ki vagy segít­ség­nyúj­tás­ra szorul-e.

A vád­lott az ütkö­zést köve­tő­en tovább­ha­lad­va alig 150 métert tett meg, ami­kor egy szin­tén mögöt­te köz­le­ke­dő teher­au­tó a lovas­ko­csit fék­tá­vol­sá­gon belül ész­lel­te, ezért hátul­ról neki­üt­kö­zött. A lovas­ko­csi az ütkö­zés hatá­sá­ra a menet­irány sze­rin­ti bal­ol­da­li útpad­ká­ra sod­ró­dott, míg a teher­au­tó a jobb­ol­da­li árok­ban kötött ki. A teher­au­tó­ról eköz­ben lesza­kadt egy műanyag alkat­rész, amely neki­csa­pó­dott egy szem­ből érke­ző és a bal­ese­tet ész­lel­ve meg­ál­ló személygépkocsinak.

A lovas­ko­csi bak­ján utas­ként utazó nő az útpad­ká­ra zuhant és olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy négy nap múlva a kór­ház­ban éle­tét vesz­tet­te. A vád­lott is az árok­ba zuhant és súlyos, töré­ses sérü­lé­sei keletkeztek.

A vád­lott­nak sem veze­tői, sem haj­tá­si enge­dé­lye nem volt.

Az ügyész­ség a lovas­ko­csit hajtó fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel és cser­ben­ha­gyás vét­sé­gé­vel vádol­ja, amely hat évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.