Főoldal » Hírek » Halálos balesetet okozott - Fotókkal - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves nő ellen, aki 2020 októ­be­ré­ben oko­zott halá­los bal­ese­tet Komá­rom és Gönyű között

Az ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 27 éves nő 2020 októ­be­ré­ben köz­le­ke­dett jár­mű­vé­vel az 1-es főúton, Komá­rom és Gönyű között, úgy hogy a jár­mű­ben uta­zott az édes­any­ja is.

Köz­le­ke­dé­se során a vád­lott egy jár­mű­osz­lop­ban haladt 78-82 km/h sebes­ség­gel, mikor figyel­met­le­nül kez­dett elő­zés­be, és nem vette észre, hogy a sor elő­zé­sét már meg­kezd­te egy jármű - amely­ben egy csa­lád uta­zott, köz­tük egy 4 éves gyer­mek is - ami 110-118 km/h sebes­ség­gel haladt a bal olda­li sáv­ban. Mikor a ter­helt figyel­met­le­nül balra kor­mány­zott, hogy meg­kezd­je az előt­te lévő jármű elő­zé­sét a mögöt­te, már elő­zés­ben lévő jármű veze­tő­je is balra kor­mány­zott, hogy elke­rül­je az ütkö­zést, így viszont túl közel került az út szé­lé­hez. Ezért veze­tő­je hir­te­len, erő­tel­je­sen jobb­ra kor­mány­zott, ettől hir­te­len tért vissza a jobb olda­li sávba, ahol össze­üt­kö­zött egy a jár­mű­osz­lop­ban hala­dó sze­mély­gép­ko­csi­val, mely­ben egy édes­anya uta­zott 11 éves gyer­me­ké­vel. Az ütkö­zés­től az előző jármű a bok­rok közé csa­pó­dott, míg a másik jármű a tete­jé­re borult.

A bal­eset során a jár­mű­vek­ben utazó gyer­me­kek, és egy fel­nőtt súlyos sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, míg a sor­ban hala­dó, vét­len, 53 éves jár­mű­ve­ze­tő hölgy olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elhunyt.

A vád­irat sze­rint a bal­ese­tért a figyel­met­le­nül elő­zés­be kezdő ter­helt a fele­lős, ezért vele szem­ben halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt emelt vádat az ügyész­ség. Vele szem­ben öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, és hatá­ro­zott ideig tartó jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás is kiszabható.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.