Főoldal » Archív » Halálos balesetet szenvedett a lovasfogat hajtója

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a haj­dú­bö­ször­mé­nyi nő ellen, aki sze­mély­gép­ko­csi­já­val elő­zés köz­ben bele­ro­hant a lovas­fo­gat­ba, ezért annak haj­tó­ja az útra zuhant, majd sérü­lé­se­i­be belehalt.

A haj­dú­bö­ször­mé­nyi nő 2017. szep­tem­ber 17-én, 13 óra körü­li idő­pont­ban sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett a 3316 számú köz­úton Tisza­cse­ge felől Bal­maz­új­vá­ros irá­nyá­ba. A vád­lott által veze­tett gép­ko­csi előtt haladt egy bárá­nyo­kat szál­lí­tó lovas­fo­gat, ame­lyet a 63 éves sér­tett haj­tott. A vád­lott a lassú jármű elő­zé­sé­be kez­dett, azon­ban nagyfokú figyel­met­len­sége foly­tán olyan közel haladt a lovas­sze­kér bal olda­li hátsó részé­hez, hogy azt kike­rül­ni nem tudta, neki­üt­kö­zött a fogat hátsó, oldal­só részének.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a lovas­fo­gat bal hátsó ten­ge­lye a fel­füg­gesz­tés­sel együtt kisza­kadt, a rak­fe­lü­let a bal olda­li for­gal­mi sávra zuhant, majd onnan az álla­tok szét­szé­ledtek.

A foga­tot hajtó férfi az ülés­ről leesett, az asz­falt­ra zuhant és olyan súlyos kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en néhány nap­pal meghalt.

A vád­lott nem tar­tott meg­fe­le­lő oldal­tá­vol­sá­got az elő­zés vég­re­haj­tása során, ezen KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sa okoz­ta a bal­ese­tet és a sér­tett halálát.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.