Főoldal » Hírek » Halálos közlekedési baleset a Soroksári úton – rendőrségi fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 kará­cso­nyán, kopott gumik­kal, vala­mint eltúl­zott mér­té­kű gyor­sí­tás­sal haj­tott be a Sorok­sá­ri út egyik keresz­te­ző­dé­sé­be, amely­nek során meg­csú­szott, és egy a szem­köz­ti sáv­ban sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő gép­ko­csi­nak ütkö­zött. A bal­eset­ben a vét­len autó sofőr­je, egy 47 éves nő a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. decem­ber 24-én, dél körül, a IX. kerü­let­ben, a Sorok­sá­ri úton köz­le­ke­dett gép­ko­csi­val annak elle­né­re, hogy az autó több szem­pont­ból is alkal­mat­lan volt a köz­le­ke­dés­ben való rész­vé­tel­re. A gép­ko­csi­ra fel­sze­relt hátsó gumi­kö­peny nagy­mér­ték­ben kopott volt, ezen kívül a gumi­ab­ron­csok nem az évszak­nak meg­fe­le­lő­ek, vala­mint nem a gyár­tó által elfo­ga­dott mére­tű­ek vol­tak. A gép­ko­csi elekt­ro­mos rend­sze­re emel­lett már a bal­eset előtt aktív hibát jel­zett, egye­bek mel­lett a jármű kor­má­nyoz­ha­tó­sá­gát is érintően.

A Sorok­sá­ri út és a Hen­tes utca keresz­te­ző­dé­sé­hez érve, a vád­lott lelas­sí­tot­ta a jár­mű­vét, mivel a rá irány­adó köz­le­ke­dé­si lámpa ekkor még piros volt. Ami­kor azon­ban a lámpa idő­köz­ben zöld­re vál­tott, a vád­lott - a köz­le­ke­dés­re egyéb­ként is alkal­mat­lan álla­po­tú gép­ko­csi­val - inten­zív és eltúl­zott mér­té­kű gyor­sí­tás­ba kez­dett. Ennek hatá­sá­ra, a meg­en­ge­det­tet meg­ha­la­dó, kb. 90-95 km/h sebes­ség­nél elve­szí­tet­te az irá­nyí­tást a jármű felett és áttért az ellen­té­tes irá­nyú for­gal­mi sávba. Ott kb. 70 km/h sebes­ség­re las­sul­va neki­üt­kö­zött a szem­ből sza­bá­lyo­san érke­ző, kb. 70-73 km/h sebes­ség­gel hala­dó sér­tet­ti gépkocsinak.

A bal­eset­ben a vét­len sofőr, egy 47 éves nő a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A bal­eset bekö­vet­ke­zé­se­kor a sér­tett biz­ton­sá­gi öve nem volt beköt­ve, ugyan­ak­kor ebben az eset­ben, az ütkö­zés ere­jé­re tekin­tet­tel ez a körül­mény nem ját­szott sze­re­pet. A halá­los kime­ne­te­lű sérü­lé­sek bekö­vet­ke­zé­se füg­get­len volt attól.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 23 éves férfi ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat. A kerü­le­ti ügyész­ség arra tett indít­ványt a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság a fér­fit letöl­ten­dő fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nyei, fotók­kal, az aláb­bi lin­ke­ken megtekinthetők:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/utinfo/baleseti-hirek/kozlekedesi-baleset-soran-egy-ember-meghalt-a-soroksari

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kihallgattak-a-soroksari-uti-tragedia