Főoldal » Archív » Halálos közúti baleset miatti vádemelés- fotókkal

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­jé­vel szem­ben, aki nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get egy gya­lo­gos­nak a kije­lölt gya­lo­gos átke­lő­he­lyen, a sér­tett nőt elütöt­te, aki a bal­eset­ben elhunyt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a jármű veze­té­se­kor 20. élet­évét még be nem töl­tött vád­lott 2017. decem­ber 9-én 22 óra 35 perc­kor éjsza­ka, derült idő­ben, a kiépí­tett műkö­dő köz­vi­lá­gí­tás miatt jó látá­si és köze­pes for­gal­mi viszo­nyok mel­lett, az adott útsza­kasz­ra meg­en­ge­dett 50 km/óra sebes­ség helyett mint­egy 93-96 km/óra sebes­ség­gel köz­le­ke­dett egy sze­mély­gép­ko­csi­val Tata­bá­nya lakott terü­le­tén, a Köz­tár­sa­ság útján. A vád­lott a sze­mély­gép­ko­csi jobb első ülé­sén utast is szállított.

A vád­lott hala­dá­si útvo­na­lán egy kije­lölt gya­lo­gos átke­lő­he­lyen a jár­mű­for­gal­mat és a gya­lo­gos­for­gal­mat irá­nyí­tó fény­jel­ző készü­lé­kek sárga jel­zést adtak. A vád­lott hala­dá­sa során a kije­lölt gya­lo­gos átke­lő­he­lyet nem foko­zott óva­tos­ság­gal és nem olyan sebes­ség­gel köze­lí­tet­te meg, hogy a jár­mű­vel az elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­gé­nek ele­get tud­jon tenni, ezért nem tudott meg­áll­ni az úttest­re lépő sér­tett előtt.

A vád­lott ész­lel­te az úttest­re lépő sér­tet­tet, azon­ban kése­del­me­sen alkal­ma­zott vész­fé­ke­zést, majd a belső for­gal­mi sáv­ban neki­üt­kö­zött a sér­tett­nek. A sér­tett a bal­eset­ben elszen­ve­dett sérü­lé­sei követ­kez­té­ben elhunyt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lott a jár­mű­ve­ze­tés­re jelen­leg rész­ben alkal­mat­lan, az elmúlt két évben ötször marasz­tal­ták el a köz­le­ke­dés köré­ben elkö­ve­tett sza­bály­sér­té­sek miatt. Mind­er­re figye­lem­mel az ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től hosszabb időre tilt­sa el, és amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát 2 évben álla­pít­sa meg.

A bal­eset szem­lé­je során a rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi olda­lon tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/utinfo/baleseti-hirek/halalos-baleset-tatabanyan-0.