Főoldal » Archív » Halálos közúti balesetet okozott az a szentendrei nő, aki nem az útviszonyoknak megfelelően vezette a gépkocsiját -FOTÓKKAL

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 20 éves nővel szemben. 

A vád­lott 2017. októ­ber 14-én este, kor­lá­to­zott látá­si viszo­nyok között köz­le­ke­dett a sze­mély­gép­ko­csi­já­val Dobo­gó­kő irá­nyá­ból Pilis­szent­lé­lek felé. A gép­ko­csi­ban a vád­lott isme­rő­se, a sér­tett nő uta­zott. Az elkö­ve­tő egy balra ívelő útka­nya­ru­lat­ban a jár­mű­vé­nek a sebes­sé­gét nem az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en válasz­tot­ta meg, ezért féke­zést köve­tő­en az útról lesod­ró­dott, és a víz­el­ve­ze­tő árkon keresz­tül egy fák­nak csa­pó­dott. Az ütkö­zés olyan erejű volt, hogy a jármű az ele­jé­vel kidön­töt­te a fát, majd a mere­dek lej­tőn borul­ni kez­dett, végül egy másik fa állí­tot­ta meg.

A bal­eset során a sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A vád­lott nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A nő meg­szeg­te azo­kat a köz­úti köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat, misze­rint jár­mű­vel a for­gal­mi, az idő­já­rá­si és látá­si viszo­nyok­nak, továb­bá az útvi­szo­nyok­nak (az út vonal­ve­ze­té­sé­nek, az útbur­ko­lat minő­sé­gé­nek és álla­po­tá­nak) meg­fe­le­lő­en kell köz­le­ked­ni, figye­lem­mel kell lenni a jármű sajá­tos­sá­ga­i­ra és az utasokra.

A cse­lek­mény egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.