Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Halálos sárkányrepülés miatt emelt vádat az ügyészség - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy férfi ellen, aki okta­tó­re­pü­lés­re vitte tár­sát, de a gépük lezu­hant és a másik sze­mély éle­tét vesztette.

 A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett még 2018. szep­tem­be­ré­ben Inár­cson indul­tak okta­tó­re­pü­lés­re segéd­mo­to­ros sár­kány­re­pü­lő­vel, amely­nek motor­ja azon­ban egy koráb­bi túl­me­le­ge­dés miatt káro­so­dott. A szak­sze­rűt­len javí­tás követ­kez­té­ben a gép hűté­se nem volt megfelelő.

A vád­lott a fel­szál­lás előtt már mint­egy két évvel vég­zett utol­já­ra kész­ség­el­len­őr­ző repü­lést, így ugyan okta­tói jogo­sult­sá­ga volt, de meg­fe­le­lő okta­tói jár­tas­ság­gal nem ren­del­ke­zett. Emel­lett nem doku­men­tál­ta, hogy a gép műsza­ki álla­po­ta megfelelő-e a repü­lés­re. Továb­bá a sér­tett nem ren­del­ke­zett piló­ta kikép­zés­re vonat­ko­zó okmá­nyok­kal sem.

A gép motor­ja a hűtő­rend­szer hibá­ja miatt és koráb­bi káro­so­dás­ra is vissza­ve­zet­he­tő­en veszé­lye­sen túl­me­le­ge­dett. A fel­szál­lás során a motor tel­je­sít­mé­nye roha­mo­san csök­kent emi­att kép­te­len volt a sár­kány­re­pü­lőt meg­fe­le­lő­en fel­emel­ni és a leve­gő­ben tartani.

A vád­lott – figyel­met­len­sé­ge miatt – későn ész­lel­te az üzem­hi­bát és azután nem meg­fe­le­lő­en rea­gált arra, így ennek is köszön­he­tő­en a sár­kány­re­pü­lő lezuhant.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett élet­tel össze­egyez­tet­he­tet­len sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el és a hely­szí­nen elhunyt.

Az ügy­ben a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség légi köz­le­ke­dés halált okozó gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat.