Főoldal » Archív » Halálra éheztette disznóit egy füzesabonyi férfi

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy ser­tés­te­le­pen dol­go­zó 40 éves fér­fi­val szem­ben, aki nem gon­dos­ko­dott meg­fe­le­lő­en a rábí­zott jószá­gok ellá­tá­sá­ról, így azok egy része hosszú szen­ve­dés után éhen pusztult.

A Füzes­abony­hoz köze­li telep­he­lyen 2016 már­ci­u­sá­ban még közel 9000 hízót tar­tot­tak, ami­ket a követ­ke­ző hóna­pok­ban érté­ke­sí­te­ni kezdtek.

A Heves Megyei Kor­mány­hi­va­tal 2016 augusz­tu­sá­ban ható­sá­gi ellen­őr­zést vég­zett a far­mon. Meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az akkor ott talál­ha­tó 2.619 disz­nó elhe­lye­zé­se nem meg­fe­le­lő, ivó­víz­el­lá­tá­suk nem biz­to­sí­tott folya­ma­to­san, kevés, illet­ve rossz minő­sé­gű takar­mányt kap­nak. A telep­he­lyet irá­nyí­tó vád­lot­tat állat­vé­del­mi bír­ság­gal súj­tot­ták és egy­ide­jű­leg fel­szó­lí­tot­ták arra, hogy gon­dos­kod­jon az álla­tok meg­fe­le­lő tartásáról.

A vád­lott ennek nem tett ele­get, a tenyész­ál­la­tok ez után sem kap­tak elég takar­mányt, éhez­tek, leso­vá­nyod­tak, bőr­be­teg­sé­gek és rend­el­le­nes szőr­zet ala­kult ki raj­tuk, belső szer­ve­ik­ben műkö­dés­za­var és idült káro­so­dás jelent­ke­zett. A köz­igaz­ga­tá­si ható­ság a 2017 janu­ár­já­ban tar­tott újabb ellen­őr­zé­se során azzal szem­be­sült, hogy a végül el nem adott 129 állat­ból 100 elhul­lott, három pedig a rend­el­le­nes leso­vá­nyo­dás követ­kez­té­ben súlyos egész­ség­rom­lást szenvedett.

A vád­lott 2016 júni­u­sá­tól a ren­del­ke­zé­sé­re álló pénz­esz­kö­zö­ket szán­dé­ko­san nem a telep­he­lyen talál­ha­tó álla­tok meg­fe­le­lő takar­má­nyo­zá­sá­ra és ivó­víz­el­lá­tá­sá­ra for­dí­tot­ta, a ser­té­se­ket nem a fajuk­ra, faj­tá­juk­ra, nemük­re és koruk­ra oda­fi­gyel­ve táp­lál­ta. Az elhul­lott leg­alább 100 állat mint­egy fél éven át tartó, külö­nös szen­ve­dés­sel járó éhha­lál követ­kez­té­ben múlt ki.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség - az érin­tett álla­tok szá­má­ra, vala­mint azok külö­nös szen­ve­dé­sé­re tekin­tet­tel - súlyo­sab­ban minő­sü­lő állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádol­ja a telep­hely veze­tő­jét, aki­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, továb­bá köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.