Főoldal » Hírek » Halálra gázolta a gyalogost az ittas sofőr - rendőrségi fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 októ­be­ré­ben, Hel­vé­ci­án itta­san egy teher­au­tó­val halál­ra gázolt egy út mel­lett sétá­ló gya­lo­gost, majd segít­ség­nyúj­tás nél­kül távo­zott. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. októ­ber 24-én dél­után Hel­vé­cia lakott terü­le­tén, a Kecs­ke­mé­ti úton veze­tett egy teher­au­tót. Jó látá­si viszo­nyok vol­tak és az asz­fal­to­zott úttest szá­raz volt. A férfi azon­ban ittas volt, mint­egy 48-50 km/h sebes­ség­gel haj­tott, és az elütött egy nőt, aki vele azo­nos irány­ba, az úttest jobb szé­lén gya­lo­golt. A sér­tett még fék­tá­vol­sá­gon kívül ész­re­ve­he­tő volt és a bal­eset­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meghalt.

Az elkö­ve­tő ész­lel­te, hogy elütöt­te a gya­lo­gost, ennek elle­né­re elhaj­tott a teher­au­tó­val anél­kül, hogy tőle elvár­ha­tó segít­sé­get nyúj­tott volna.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a férfi meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, misze­rint jár­mű­vet az vezet­het, aki­nek nincs a véré­ben sze­szes ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol. Ezen kívül a vád­lott azt a köz­le­ke­dé­si sza­bályt is meg­szeg­te, misze­rint a bal­eset­tel érin­tett jármű veze­tő­je köte­les a jár­mű­vel azon­nal meg­áll­ni, a bal­eset foly­tán meg­sé­rült vagy veszély­be került sze­mély részé­re segít­sé­get nyúj­ta­ni. Ha a bal­eset sze­mé­lyi sérü­lést oko­zott, a bal­eset­ről a rend­őr­sé­get hala­dék­ta­la­nul érte­sí­te­ni kell, és a lehe­tő­sé­gek­hez képest gon­dos­kod­ni kell a nyo­mok meg­őr­zé­sé­ről. A hely­színt csak az intéz­ke­dő rend­őr enge­dé­lyé­vel sza­bad elhagyni.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit a járá­si ügyész­ség halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­tén kívül segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény és képek az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el: Fel­hí­vás segí­tett a rend­őrök­nek meg­ta­lál­ni a bal­eset­oko­zót | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)