Főoldal » Archív » Halálra gázolta a nagyapát

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy csa­lá­di vita hevé­ben halál­ra gázolt egy fér­fit Vács­zent­lász­lón.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy buda­pes­ti férfi 2017. már­ci­us 25-én a dél­előt­ti órák­ban élet­tár­sá­val Vács­zent­lász­ló­ra ment, hogy lát­ha­tás­ra elvi­gyék a nő koráb­bi élet­tár­sá­val élő gyer­me­két. Egy kis­te­her­au­tó­val érkez­tek a ház­hoz. A gyer­mek nem akart velük menni, ezért az apa csa­lád­ja úgy dön­tött, hogy nem enge­dik el a kis­fi­út.

Vita kere­ke­dett köz­tük, a rend­őrö­ket is kihív­ták, akik elma­gya­ráz­ták az anyá­nak, hogy erősz­ak­kal nem viheti el a gye­re­ket. A rend­őrök távo­zá­sa után foly­ta­tó­dott a vesze­ke­dés, amibe a nagy­apa, a bűn­ügy sér­tett­je is bekap­cso­ló­dott.

A gya­nú­sí­tott a kis­te­her­gép­ko­csi­val a sér­tett irá­nyá­ba haladt, aki hátra akart lépni a jármű elől, de meg­csú­szott és a gép­ko­csi elé esett. A csa­lád jelen­lé­vő tag­jai meg­pró­bál­ták meg­ál­lí­ta­ni a gya­nú­sí­tot­tat, ő azon­ban fel­gyor­sí­tott és áthaj­tott a sér­tett tes­tén, majd eltá­vo­zott a hely­szín­ről.

A sér­tett az elszen­ve­dett sérü­lé­sei követ­kez­té­ben a kór­ház­ban aznap elhunyt.

Az ember­ölés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfi ese­té­ben tar­ta­ni lehet attól, hogy sza­badon véde­kez­ve tanúk meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, össze­be­szé­lés­sel meg­ne­he­zí­te­né a bizo­nyí­tást. Fenn­áll annak a veszé­lye is, hogy a férfi újabb erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­ne el.

Ezért a Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re.