Főoldal » Hírek » Halálra gázolták a sértettet miközben autóját akarták elvinni – videóval – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt két férfi ellen, akik egy járó motor­ral hát­ra­ha­gyott autót akar­tak elvin­ni, eköz­ben pedig elgá­zol­ták annak tulaj­do­no­sát, aki cse­lek­mé­nyü­ket akar­ta megakadályozni. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők alkal­mi isme­rő­sök vol­tak. 2022 októ­ber 2-ának éjsza­ká­ján, egy váci dohány­bolt előtt ugyan­ab­ban a tár­sa­ság­ban fogyasz­tot­tak alkoholt.

Haj­na­li három­ne­gyed öt körü­li idő­ben érke­zett a sér­tett gép­ko­csi­já­val a dohány­bolt­hoz, majd bement vásá­rol­ni, miköz­ben az autót járó motor­ral, a két vád­lot­tól pár méter­re hátrahagyta.

Miu­tán a sér­tett bement a bolt­ba, a két elkö­ve­tő oda­lé­pett a jár­mű­höz, abba beszáll­tak és el akar­tak onnan haj­ta­ni. A sér­tett a bolt­ban ezt ész­lel­te, kiro­hant az autó­hoz és pró­bál­ta az elkö­ve­tők útját állni úgy, hogy a kocsi elé lépett. A vád sze­rint a jár­mű­vet veze­tő elkö­ve­tő azon­ban ennek elle­né­re gyor­sí­tott és így a sér­tett az autó motor­ház­te­tő­jé­re került. Ekkor a kocsit veze­tő férfi hir­te­len balra, majd azután jobb­ra rán­tot­ta a kor­mányt és fel­haj­tott a jár­da­sze­gély­re is, ahol az autó kissé meg­emel­ke­dett. Az addig kapasz­ko­dó sér­tett ekkor leesett a jár­mű­ről a földre.

Az autót veze­tő elkö­ve­tő ismét gázt adott, de elve­szí­tet­te az ural­mát a kocsi felett és egy köze­li fának, majd egy osz­lop­nak haj­tott. Az ütkö­zést köve­tő­en mind­két vád­lott kiug­rott az autó­ból és a hely­színt gya­log elhagyták.

A sér­tet­tet olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett a cse­lek­mény követ­kez­té­ben, hogy rövid idő­vel a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en éle­tét vesztette.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség az autót veze­tő fér­fi­val szem­ben nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, míg a mel­let­te ülő másik elkö­ve­tő­vel szem­ben jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az aláb­bi lin­ken a nyo­mo­zó ható­ság által az egyik elkö­ve­tő elfo­gá­sá­ról készült hír­adás lát­ha­tó: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/bizalom-az-eletes-nyomozok-irant#1

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ami­kor az elkö­ve­tők beül­nek az autó­ba és meg­pró­bál­nak elhaj­ta­ni vele. A gázo­lás a fel­vé­te­len nem szerepel.