Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Halálra szurkálta a feleségét egy férfi – fotókkal – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt a fele­sé­gét halál­ra szur­ká­ló idős, szat­má­ri férfi ellen.

A vád­irat sze­rint a 60-as évei köze­pén járó férfi fele­sé­gé­vel együtt egy szat­má­ri falu­ban élt. Kap­cso­la­tuk kiegyen­sú­lyo­zat­lan volt, a vád­lott gyak­ran vesze­ke­dett fele­sé­gé­vel, amely ese­ten­ként a vád­lott részé­ről tett­le­ges­sé­gig fajult.

A fér­fit évek óta rend­sze­re­sen kezel­ték pszi­chi­át­ri­án, leg­utóbb éppen a bűn­cse­lek­mény nap­ján, 2022. októ­ber 20-án enged­ték haza a szak­kór­ház­ból.

Mikor az idős férfi este haza­ért, fél­té­keny­ség­ből vesze­ke­dett az asszonnyal. Eköz­ben a kony­ha­pult­ról magá­hoz vett egy 12 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést, és azzal leg­alább 25 eset­ben meg­szúr­ta a nőt. A fele­ség véde­ke­zett, és a kony­há­ból a szo­bán át a bejá­ra­ti folyo­só­ig mene­kült, ahol össze­esett és meg­halt.

A vád­lott elment az orvo­si ügye­let­re, ahol az ügye­le­tes orvos­nak beje­len­tet­te, hogy meg­öl­te a fele­sé­gét, és kérte, hogy érte­sít­sék a rend­őr­sé­get.

A főügyész­ség a fér­fit külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja, vele szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, leg­ko­ráb­ban 25 év eltel­té­vel legyen fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsát­ha­tó.

A rend­őr­sé­gi fotó­kon a pár ott­ho­na és a kés elvé­te­lé­nek helye lát­ha­tó.