Főoldal » Hírek » Halálra vert egy idős asszonyt - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint egy Komá­rom megyei tele­pü­lé­sen meg­ölt egy idős nőt. Az elkö­ve­tőt tíz év után sike­rült beazo­no­sí­ta­nia a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Kiemelt Ügye­ket Fel­de­rí­tő Főosztályának. 

A vád sze­rint az idős sér­tett és a vád­lott ismer­ték egy­mást, mivel a vád­lott a sér­tett egyik uno­ká­já­nak a barát­ja volt és több alka­lom­mal együtt ita­loz­tak a sér­tett házá­ban. Az ittas vád­lott 2009. janu­ár 1-én, kora dél­után, elment a sér­tett leány­vá­ri ott­ho­ná­ba azt remél­ve, hogy a sér­tett uno­ká­ját ott talál­ja. A sér­tett leül­tet­te a vád­lot­tat a kony­há­ban és alko­hol­lal kínál­ta. A vád­lott és a sér­tett egy ideig vára­koz­tak, miköz­ben a vád­lott alko­holt fogyasz­tott, majd mivel a sér­tett uno­ká­ja nem jelent meg, a sér­tett fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy most már hagy­ja el az otthonát.

A vád­lott elin­dult kife­lé a ház­ból, miköz­ben a sér­tett több­ször is mond­ta neki, hogy men­jen el, mert ittas. A vád­lott a sér­tett kije­len­té­sei miatt indu­la­tos lett és az elő­szo­bá­ban meg­lök­te a sér­tet­tet. A sér­tett a lökés követ­kez­té­ben elesett, ezután a vád­lott a föl­dön fekvő sér­tet­tet több­ször bán­tal­maz­ta, nagy erő­vel meg­ra­gad­ta a nya­kát, ráta­po­sott, rátér­delt a mellkasára.

A bán­tal­ma­zás után a vád­lott magá­ra hagy­ta az elő­szo­bá­ban a föl­dön fekvő sér­tet­tet és a telek hátsó részén keresz­tül elhagy­ta a hely­színt. A sér­tett a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben éle­tét vesztette.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint tilt­sa el őt a köz­ügyek gyakorlásától.