Főoldal » Archív » Halálra verte a nagyanyját - letartóztatták

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség halált okozó test sér­tés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy huszon­öt éves bajai férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. janu­ár 8-án, Baján, ököl­lel bán­tal­maz­ta a nagy­any­ját, aki bele­halt a sérülésekbe.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a huszon­öt éves férfi 2020. janu­ár 8-án a bajai csa­lá­di házá­ban bán­tal­maz­ta, több­ször ököl­lel arcon ütöt­te het­ven­ki­lenc éves nagy­any­ját, aki emi­att kopo­nya­ala­pi törést, vala­mint kopo­nya­űri vér­zést szen­ve­dett és a hely­szí­nen elhunyt. Ezután a férfi a sér­tett holt­tes­tét a ház pin­cé­jé­be von­szol­ta és ott elásta.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai a nagy­any­ját bán­tal­ma­zó fér­fit már más­nap, janu­ár 9-én őri­zet­be vet­ték és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A gya­nú­sí­tott beis­mer­te a tettét.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, ugyan­is a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt – ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés - tar­ta­ni kell attól, hogy a gya­nú­sí­tott a ható­sá­gok elől meg­szök­ne, elrej­tőz­ne. Meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő ezen kívül az is, hogy a gya­nú­sí­tott tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val, meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, vala­mint tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök meg­sem­mi­sí­té­sé­vel vagy elrej­té­sé­vel meg­ne­he­zí­te­né a bizo­nyí­tást. Végül a bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott ese­té­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye is a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indokolja.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A nyo­mo­zá­si bíró vég­zé­sét az ügyész és a gya­nú­sí­tott tudo­má­sul vette.