Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Halálra verte élettársát egy férfi Budapesten - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 43 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint egy vita hevé­ben olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, hogy a nő az elszen­ve­dett sérü­lé­sek­be belehalt.

A vád­lott és a sér­tett 2012. óta vol­tak élet­tár­sak. Közöt­tük állan­dó­ak vol­tak a vesze­ke­dé­sek. A vád­lott ezen viták alkal­má­val a vád sze­rint a sér­tet­tet rend­sze­re­sen, tett­leg bántalmazta.

A vád­irat sze­rint 2015. május 20-án a nő az esti órák­ban ittas álla­pot­ban érke­zett haza a XVIII. kerü­le­ti lakó­he­lyük­re, ami miatt közte és a vád­lott között szó­vál­tás ala­kult ki. A vita során a vád­lott tenyér­rel, illet­ve ököl­lel test­szer­te bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, aki ennek során a fején, a fel­ső­tes­tén és a vég­tag­ja­in is szá­mos, össze­sen leg­alább 40 külön­bö­ző sérü­lést szen­ve­dett el, vala­mint az orr­csont­ja is eltört.

A vád­lott ezt köve­tő­en lefe­küdt alud­ni. Más­nap haj­nal­ban fel­éb­redt, ekkor a sér­tett az ágy végé­ben a föl­dön feküdt és a vád­lott kér­dé­sé­re az olda­lát fáj­lal­ta. A férfi ezután mun­ká­ba indult, a sér­tet­tet pedig a föl­dön fekve hagyta.

A vád­lott a dél­utá­ni órák­ban érke­zett haza a mun­ká­ból, ekkor a sér­tet­tet a föl­dön fekve, hol­tan talál­ta, ugyan­ab­ban a hely­zet­ben, ahogy haj­nal­ban ott­hagy­ta. Ezt köve­tő­en érte­sí­tet­te a mentőket.

A sér­tett halá­lá­hoz a kiter­jedt és nagy­szá­mú zúzó­dás szö­vőd­mé­nye­ként kiala­kult heveny kerin­gé­si és lég­zé­si elég­te­len­ség veze­tett. Az idő­ben érke­ző orvo­si segít­ség a sér­tett élet­ben mara­dá­sá­nak esé­lye­it növel­het­te volna.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom hatá­lya alatt álló fér­fi­val szem­ben halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat, amely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.