Főoldal » Archív » Halálra verte és kirabolta az idős asszonyt Dabason

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki meg­kö­tö­zött, halál­ra vert és kira­bolt egy idős daba­si asszonyt.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy daba­si férfi látás­ból ismer­te az ügy sér­tett­jét, egy idős asszonyt. A fér­fi­nak pénz­re volt szüksége.

A gyanú sze­rint 2018. már­ci­us 5-én a gya­nú­sí­tott éppen az asszony háza előtt sétált Daba­son, ami­kor elha­tá­roz­ta, hogy bemegy oda pénzt sze­rez­ni. A ház­ban össze­ta­lál­ko­zott a sér­tet­tel, akit több­ször meg­ütött, össze­kö­töz­te a keze­it és a lába­it. A férfi a ház­ban nagyobb össze­gű kész­pénzt talált, amit eltulajdonított.

A meg­kö­tö­zött asszonyt sor­sá­ra hagy­ta. A sér­tett a bán­tal­ma­zás okoz­ta sérü­lé­sei követ­kez­té­ben éle­tét vesztette.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói öt napon belül azo­no­sí­tot­ták, majd elfog­ták a férfit.

A nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfi szö­ké­sé­nek veszé­lye fenn­áll. Okkal lehet tar­ta­ni attól is, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A Pest Megyei Főügyész­ség ezért indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.