Főoldal » Hírek » Halni hagyták hozzátartozójukat - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt azon vád­lot­tak bün­te­tő­ügyé­ben, akik hal­dok­ló hoz­zá­tar­to­zó­juk­hoz nem hív­tak orvo­si segít­sé­get.

A Tolna vár­me­gyei város­ban lakó vád­lot­tak – a sér­tett férje és első házas­sá­gá­ból szár­ma­zó fia - a sér­tet­tel közös ház­tar­tás­ban éltek. A sér­tett évek óta orvo­si keze­lés alatt állt, beteg­sé­gei meg­fe­le­lő­en kezel­he­tők­nek minő­sül­tek. Az idős asszony azon­ban egész­sé­gi álla­po­tát sok­kal súlyo­sabb­nak, éle­tét köz­vet­le­nül veszé­lyez­te­tő­nek érté­kel­te. Erre tekin­tet­tel több­ször hang­sú­lyoz­ta férje és fia előtt öngyil­kos­sá­gi szán­dé­kát, ame­lyet kéré­sé­re hoz­zá­tar­to­zói tisz­te­let­ben tar­tot­tak.

2021. júni­u­sá­ban a sér­tett halá­los dózist vett be gyógy­sze­re­i­ből azzal a cél­lal, hogy éle­té­nek véget ves­sen. Férje és fia – fel­is­mer­ve a sér­tet­ti célt – az asszony mel­lett marad­tak, azon­ban annak elle­né­re nem hív­tak hozzá orvo­si segít­sé­get, hogy tud­ták, mulasz­tá­suk a sér­tett halá­lá­val jár. A sér­tett néhány órán belül elhunyt. Éle­tét az ide­jé­ben érke­ző szak­sze­rű egész­ség­ügyi ellá­tás meg­ment­het­te volna.

A Szek­szár­di Tör­vény­szék 2023. janu­ár­já­ban a vád­lot­ta­kat a vád­dal egye­ző­en ember­ölés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért az apát és nevelt fiát két év – vég­re­haj­tá­sá­ban 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

Az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te ellen a véde­lem eny­hí­tés, az ügyész súlyo­sí­tás iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va mind­két vád­lott­ra hosszabb tar­ta­mú vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A bün­te­tő­el­já­rás másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt foly­ta­tó­dik.