Főoldal » Hírek » Halőrök fogták el az orvhalászokat - fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az orv­ha­lá­szat vét­sé­ge és a lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik jogo­su­lat­la­nul és til­tott hal­fo­gá­si esz­köz­zel halász­tak a Dunán, őket hal­őrök fog­ták el. 

A vád­irat sze­rint a két férfi 2021. júli­us 21-én, 22 óra­kor gép­ko­csi­val az Ács tér­sé­gé­ben, a Duna árte­ré­ben lévő  halá­sza­ti  terü­let­re men­tek. Az elkö­ve­tők egy köl­csön­be kapott moto­ros gumi­csó­nak­kal kimen­tek a meg­áradt Duná­ra, ahol az 50 méte­res nyak­zó hálót a vízre tet­ték,  majd rövid­del később a háló­val jogo­su­lat­la­nul  meg­fo­gott hala­kat  a csó­nak­kal a part­ra kihúz­ták. Az elkö­ve­tők  4 darab szür­ke har­csát, 2 darab dévér-keszeget és 3 darab kari­ka kesze­get halász­tak ki, ame­lyek össz­ér­té­ke 202.730 forint. 

A fér­fi­ak tevé­keny­sé­gét három halőr figyel­te. Ami­kor az orv­ha­lá­szok a part­ra vissza­ér­kez­ve kiszáll­tak a csó­nak­ból, és a háló­ban lévő  hala­kat cipel­ve elin­dul­tak a gép­ko­csi­juk­hoz, a hal­őrök a rend­őr­jár­őrök kiér­ke­zé­sé­ig a tol­va­jo­kat feltartóztatták.

Az elkö­ve­tők által hasz­nált nyak­zó háló til­tott hal­fo­gá­si esz­köz­nek minősül.

A BRFK Dunai Vízi­ren­dé­sze­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tők­kel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, vala­mint a lefog­lalt nyak­zó hálót koboz­za el.