Főoldal » Hírek » Hamis bizonyítványaikkal buktak le - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Hamis bizo­nyít­vá­nyok­kal üzle­te­lő férfi és meg­ren­de­lői ellen emelt vádat közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség.

A vád­irat sze­rint az ügy 44 éves, Békés megyei vád­lott­já­nak isme­ret­le­nül maradt társa 2018 őszén külön­bö­ző inter­ne­tes fóru­mo­kon nyelvvizsga-bizonyítványt hir­de­tett eladás­ra. A jelent­ke­zők a meg­adott email címen lép­het­tek kap­cso­lat­ba a hir­de­tő­vel, aki rész­le­tes tájé­koz­ta­tást adott a bizo­nyít­vány elké­szí­té­sé­hez szük­sé­ges ada­tok­ról, annak árá­ról, illet­ve az átvé­tel helyé­ről. Ezt köve­tő­en a férfi vette fel a kap­cso­la­tot a meg­ren­de­lők­kel, és adta át nekik a hamis bizo­nyít­vá­nyo­kat.  

2019 már­ci­u­sá­ban egy 39 éves pol­gár­di férfi 360.000 forin­tért a fele­sé­ge nevé­re ren­delt közép­fo­kú angol nyelvvizsga-bizonyítványt, melyet néhány hét­tel később egy buda­pes­ti üzlet­köz­pont par­ko­ló­já­ban kapott meg a 44 éves vád­lot­tól. A pol­gár­di férfi később a hamis okira­tot a veszp­ré­mi egye­te­men benyúj­tot­ta, azon­ban az okta­tá­si hiva­tal nyil­ván­tar­tá­sá­val tör­té­nő egyez­te­tés során kide­rült, hogy a bizo­nyít­vány hamis.

A fér­fi­től nem­csak nyelv­vizs­ga, hanem érett­sé­gi bizo­nyít­ványt is lehe­tett sze­rez­ni, miként azt 2019 ápri­li­sá­ban egy 43 éves veszp­ré­mi férfi is tette, aki 180.000 forin­tot fize­tett az okira­tért. Az elkö­ve­tő a bizo­nyít­ványt ott­hon tárol­ta, majd miu­tán érte­sült a bün­te­tő­el­já­rás­ról, azt meg­sem­mi­sí­tet­te. Ezen túl a férfi 34 éves párja meg­ad­ta a nővé­ré­nek a bizonyítvány-hamisítók elér­he­tő­sé­gét, aki hamis angol közép­fo­kú nyelvvizsga-bizonyítványt ren­delt 380.000 forin­tért, és azt 2019 októ­be­ré­ben a veszp­ré­mi egye­te­men be is nyúj­tot­ta. Az egye­te­men tör­tént ellen­őr­zés során azon­ban ekkor is kide­rült, hogy a bizo­nyít­vány hamis. 

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a hamis bizo­nyít­vá­nyok­kal üzle­te­lő fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó, míg a három meg­ren­de­lő­vel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­ménnyel meg­szer­zett 920 000 forint ere­jé­ig az eladó­val szem­ben vagyon­el­kob­zást is ren­del­jen el. A negye­dik vád­lott ese­té­ben, aki a hami­sí­tók­kal tör­té­nő kap­cso­lat­fel­vé­tel­ben segí­tet­te test­vé­rét, az ügyész­ség pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.