Főoldal » Hírek » Hamis egyetemi okleveleket készített és használt fel egy férfi - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Közokirat-hamisítás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki hamis egye­te­mi okle­ve­le­ket készí­tett magá­nak, így dok­to­ri cím hasz­ná­la­tá­ra fel­jo­go­sí­tó hamis kül­föl­di vég­zett­sé­get iga­zo­ló okira­tot hami­sí­tott.

A vád­irat sze­rint a férfi szá­mí­tó­gép segít­sé­gé­vel az inter­ne­ten talált min­ták alap­ján a saját nevé­re elké­szí­tett egy hamis dok­to­ri okle­ve­let. Esze­rint 2019. júni­us 21. nap­já­tól a dok­to­ri cím hasz­ná­la­tá­ra jogo­sult, mivel elsa­já­tí­tot­ta a pszi­cho­ló­gi­ai tudo­mányt egy szlo­vá­ki­ai egye­te­men. A férfi készí­tett egy hatá­ro­za­tot, amely sze­rint a magyar­or­szá­gi  egye­tem 2019. júli­us 5. nap­ján hono­sít­ja a szlo­vák dok­to­ri okle­ve­let. Ezután az elkö­ve­tő 2019. augusz­tus 10-én, a tatai kor­mány­ab­lak­ban a két hamis ira­tot azért adta le, hogy sze­mé­lyi okmá­nya­i­ban a dok­to­ri címet hasz­nál­has­sa. A nyil­ván­tar­tás­ban valót­lan adat­ként rög­zí­tet­ték a férfi dok­to­ri címét, továb­bá az okmá­nyok cse­ré­je meg­tör­tént. 

Az elkö­ve­tő 2017. évet meg­elő­ző­en három hamis egye­te­mi okle­ve­let készí­tett, melyek sze­rint gépészmérnök-informatikus, kis­gép­ter­ve­ző mér­nök, illet­ve mérnök-informatikus vég­zett­sé­get szer­zett. A férfi 2017-2020. között több külön­bö­ző mun­ka­vi­szony léte­sí­tett, és a szer­ző­dés­kö­tés­kor a leg­ma­ga­sabb isko­lai vég­zett­ség iga­zo­lá­sá­ra az egyik hamis okle­ve­let fel­hasz­nál­ta. 

A férfi egy tata­bá­nyai cég­nél 2020. októ­ber­ben köz­le­ke­dés­tech­no­ló­gi­ai szak­ér­tő­nek jelent­ke­zett. A férfi fel­ső­fo­kú isko­lai vég­zett­sé­ge iga­zo­lá­sá­ra a cég HR osz­tá­lyá­nak átadott törzs­la­pon fel­tün­tet­te a hamis szlo­vá­ki­ai dok­to­ri címet, és a gépészmérnök-informatikus vég­zett­sé­get iga­zo­ló okira­to­kat. A fér­fit fel­vet­ték, azon­ban ígé­re­te elle­né­re az okle­ve­le­it, illet­ve azok máso­la­tát nem mutat­ta be.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő­vel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.