Főoldal » Archív » Hamis iratokkal, más nevére próbált nagy értékű autót vásárolni a győri csaló

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 35 éves fér­fi­val és tár­sá­val szem­ben. A férfi 2010-ben hamis okira­to­kat adott át tár­sá­nak, majd azok­kal Győr­ben hitel­ké­rel­met nyúj­tot­tak be egy 8.500. 000 forint érté­kű autó finanszírozására.

A hitel­ké­re­lem­hez a győri férfi a jogo­sít­vánnyal, mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­ző tár­sá­nak hamis oszt­rák veze­tői enge­délyt és hamis mun­kál­ta­tói iga­zo­lást adott át, és azok sike­res fel­hasz­ná­lá­sá­ért 200.000 forin­tot ígért neki.

A hitel­in­té­zet azon­ban az igé­nyelt 5.500.000 forint kifi­ze­té­sét meg­ta­gad­ta, mivel meg­tud­ta, hogy a fel­hasz­nált ira­tok hamisak.

A nyo­mo­zás során az ira­to­kat fel­hasz­ná­ló elkö­ve­tő euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján került vissza Magyarországra.

Az elkö­ve­tő­ket az ügyész­ség a minő­sí­tett csa­lá­son kívül közokirat-hamisítással és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. A bűn­cse­lek­mé­nyek fel­buj­tó­já­val szem­ben – mivel cse­lek­mé­nye­it más bűn­cse­lek­mé­nyek mel­lett, rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve követ­te el – tizen­két év sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki. Tár­sá­val szem­ben a bün­te­té­si tétel hét és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.