Főoldal » Archív » Hamis kóser igazolásokat árult az álrabbi

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolt meg három fér­fit, akik rab­bi­nak öltöz­ve árul­tak hamis kóser engedélyt.

 2016 nya­rán az első rendű vád­lot­tat egy isme­rő­se azzal keres­te meg, hogy tudna-e segí­te­ni „kóser minő­sí­tés” meg­szer­zé­sé­ben. Ennek kap­csán a férfi utá­na­né­zett a kóser iga­zo­lás miben­lé­té­nek, és bár segí­te­ni annak meg­szer­zé­sé­ben nem tudott, néhány hónap­pal később tár­sa­i­val együtt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez hasz­nál­ták fel az új ismereteit.

 2016 novem­be­ré­ben a három vád­lott közö­sen szó­ra­ko­zott, eköz­ben egy Nóg­rád megyei szék­he­lyű cég által cso­ma­golt süte­mény került a kezük­be. A cso­ma­go­lá­son tele­fon­szám is sze­re­pelt, amit az első rendű vád­lott fel­hí­vott és álné­ven nagyobb mennyi­sé­gű tea­sü­te­mény meg­ren­de­lé­sé­re és izra­e­li export­já­ra tett üzle­ti aján­la­tot, amennyi­ben az üzem ren­del­ke­zik kóser minő­sí­tés­sel. Közöl­te azt is, hogy nem aka­dály, ha nincs ilyen enge­dé­lyük, mivel azt egy isme­rő­se, Mayer Dávid rabbi 1.500.000.- Ft elle­né­ben meg­ad­ja. A Kft. ügy­ve­ze­tő­je nem zár­kó­zott el az aján­lat­tól, ezért a vád­lot­tak zsidó rabbi benyo­má­sát keltő álöl­tö­ze­tet – kipát és szé­les kari­má­jú kala­pot –, vala­mint egy­szer hasz­ná­la­tos SIM kár­tyá­kat és olcsó tele­fo­no­kat vásá­rol­tak, a sér­tet­tel való kap­cso­lat­tar­tás­ra beazo­no­sít­ha­tat­lan e-mail címet hoz­tak létre, a hamis iga­zo­lás­hoz az inter­net­ről letöl­töt­tek egy kóser iga­zo­lást, s ahhoz hamis bélyeg­ző­ket készít­tet­tek. Az inter­net kávé­zó­ban lét­re­ho­zott e-mail cím­ről a szél­há­mo­sok veze­tő­je az álne­vén 4.400.000,-Ft össz­ér­té­kű árura vonat­ko­zó meg­ren­de­lő lapot kül­dött a cég­nek, majd az inter­net­ről lemen­tett való­di kóser iga­zo­lás­ra rászer­kesz­tet­ték a Kft. nevét és címét, és a rabbi sze­re­pé­nek elját­szá­sá­ra fel­kért másod­ren­dű vád­lot­tal a cég szék­he­lyé­re utaztak. 

Az álrab­bi kör­be­jár­ta az üze­met, a még biz­to­sabb meg­té­vesz­tés­hez néhány hiá­nyos­sá­got is ész­re­vé­te­le­zett, majd átad­ta a kóser iga­zo­lást, melyért cse­ré­be a meg­té­vesz­tett sér­tett kifi­zet­te a 1.500.000.- Ft-ot. Utóbb a sér­tett hiába pró­bál­ta elér­ni meg­ren­de­lő­jét, ezért fel­vet­te a kap­cso­la­tot a MAZSIHISZ Köz­pont­já­val, ahol közöl­ték vele, hogy Mayer Dávid nevű rabbi a szö­vet­ség­ben nem lát el szolgálatot.

 A vád­lot­tak­nak leg­kö­ze­lebb 2017 janu­ár­já­ban sike­rült az aján­la­tuk­ra nyi­tott sze­mélyt, egy sze­ge­di élel­mi­szer­ipa­ri üze­met talál­ni­uk. Ezút­tal Ábra­hám Hoch­wald rabbi segít­sé­gét aján­lot­ták fel az üzem „kóse­re­sí­té­sé­hez”. A Kft. kép­vi­se­lő­je a meg­adott tele­fon­szá­mon beszélt az álrab­bi­val, aki 600.000.- Ft-ot kért az enge­dé­lyért. Ezután az első rendű vád­lott elkül­dött a cég­nek egy 4.800.000,-Ft-ról szóló meg­ren­de­lő­la­pot, a sér­tett pedig az izra­e­li export­üz­let remé­nyé­ben fel­kér­te a rab­bit az iga­zo­lás kiadá­sá­ra. Ezút­tal is két vád­lott uta­zott el a cég sze­ge­di tele­pé­re, ahol most maga az értel­mi szer­ző öltöt­te fel a rabbi öltö­zé­ket, és Ábra­hám rab­bi­ként járta végig az üzem területét. 

A cég­ve­ze­tő a 600.000,- Ft kifi­ze­té­se előtt sze­mé­lyi iga­zol­ványt kért a rab­bi­tól, aki arra hivat­koz­va, hogy az az autó­já­ban van, kiment a telep­ről, majd a lebu­kás­tól tart­va elhagy­ták a hely­színt, így sem a hamis kóser enge­dély, sem a pénz átadá­sá­ra nem került sor.

 Egy hónap eltel­té­vel egy móra­hal­mi cég veze­tő­jét pró­bál­ták meg lépre csal­ni a vád­lot­tak a fenti mód­szer­rel, aki­től 800.000,- Ft-ot kér­tek az iga­zo­lá­sért. Mivel az álrab­bi­val tör­tént tele­fon­be­szél­ge­tést köve­tő­en a cég­ve­ze­tő szá­má­ra gya­nús­sá vált az ügy­let, a MAZSIHISZ-hez for­dult, ahol közöl­ték vele, hogy már töb­ben is érdek­lőd­tek a szer­ve­zet­nél ilyen ügy­ben, és bizo­nyá­ra csa­lók­kal áll szem­ben. A telep­he­lyen ez alka­lom­mal a har­ma­dik vád­lott ját­szot­ta el a rabbi sze­re­pét, aki az üzem kör­be­já­rá­sát köve­tő­en néhány, a rak­tá­ro­zás­sal kap­cso­la­tos hiá­nyos­ság kikü­szö­bö­lé­sét kérte, majd átad­ta a hamis iga­zo­lást, ame­lyért 800.000.- Ft-ot kapott. A bank­je­gyek sor­szá­ma­it a sér­tett koráb­ban fel­je­gyez­te, a csa­lás­ról érte­sí­tett rend­őr­ség pedig meg­fi­gyel­te a telep­he­lyet, és amint az álrab­bi az autó­ban vára­ko­zó tár­sa­i­hoz ért, a rend­őrök mind­hár­mu­kat elfog­ták, a pénzt pedig lefog­lal­ták tőlük.

 A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ta meg a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vádiratában.