Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Hamis meghatalmazással jutott nagy értékű mobiltelefonokhoz

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 43 éves buda­pes­ti fér­fi­val szemben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint, a férfi 2016. janu­ár hó 22 -én meg­je­lent az egyik magyar­or­szá­gi táv­köz­lé­si szol­gál­ta­tó tisza­új­vá­ro­si üzle­té­ben, ahol az érté­ke­sí­tő­nek átnyúj­tott egy hamis tar­tal­mú meg­ha­tal­ma­zást, mely sze­rint egy kor­lá­tolt fele­lős­sé­gű tár­sa­ság meg­ha­tal­ma­zott­ja­ként tel­jes jog­kör­rel kíván eljár­ni tele­fon­vá­sár­lás cél­já­ból. A meg­ha­tal­ma­zás átadá­sát köve­tő­en, az érté­ke­sí­tő elké­szí­tet­te a rész­let­fi­ze­tés­ről szóló szer­ző­dést és átadott a vád­lott­nak két  mobil­te­le­font, össze­sen 394.000 forint értékben.

A vád­lott a tele­fo­nok vétel­árá­nak elő­le­ge­ként 19.980 forin­tot kifi­ze­tett, majd a készü­lé­kek­kel együtt távo­zott az üzletből.

A vád­lott a későb­bi­ek­ben a tör­lesz­tő rész­le­te­ket nem fizet­te meg – ez már a tele­fo­nok vásár­lá­sa­kor sem állt szán­dé­ká­ban - és a készü­lé­ke­ket isme­ret­len sze­mé­lyek­nek értékesítette.

A fér­fi­val szem­ben – aki a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után hosszú ideig isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dott, majd kül­föl­dön töl­töt­te sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét – a Tisza­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést sza­bott ki.