Főoldal » Archív » Hamis mosószereket árult, vádemelésre került sor

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség össze­sen 1257 rend­be­li csa­lás és 117 rend­be­li csa­lás kísér­le­te miatt emelt vádat egy 40 éves buda­pes­ti férfi ellen, aki hamis mosó­sze­rek­kel káro­sí­tott meg ország­szer­te több, mint ezer sértettet.

A vád­lott 2014. év nya­rá­tól kez­dő­dő­en vegyi áru nagy­ke­res­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó cégek­től 1 lite­res kisze­re­lé­sű, gyen­ge minő­sé­gű folyé­kony mosó­szert szer­zett be, mely­nek kis­ke­res­ke­del­mi érté­ke 400.-Ft volt. Nagy mennyi­sé­gű, az álta­la meg­adott ábrát és fel­ira­tot tar­tal­ma­zó önta­pa­dós mat­ri­cát csi­nál­ta­tott, majd azo­kat a mosó­szert tar­tal­ma­zó fla­ko­no­kon – azok ere­de­ti meg­je­lö­lé­se­it eltá­vo­lít­va – elhe­lyez­te. Ezzel azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy azok a valós­nál jobb minő­sé­gű tisz­tí­tó­szert tartalmaznak.

A vád­lott – nyil­vá­nos adat­bá­zis­ból tör­té­nő gyűj­tést köve­tő­en – első­sor­ban kis tele­pü­lé­se­ken élő sze­mé­lyek nevét, címét és tele­fon­szá­mát tar­tal­ma­zó lis­tá­kat készí­tett, eze­ket pedig átad­ta olyan sze­mé­lyek­nek, aki­ket azzal bízott meg, hogy a lis­tán lévők­kel a kap­cso­la­tot tele­fo­non vegyék fel, és a vevők bizal­má­nak elnye­ré­sét  köve­tő­en jel­lem­ző­en 2 990.- Ft/l áron értékesítsék.

A tele­fo­ná­ló sze­mé­lyek a sér­tet­te­ket – a vád­lot­tól kapott inst­ruk­ci­ók sze­rint – téve­dés­be ejtet­ték. Egy­részt magu­kat Magyar­or­szá­gon is piac­ve­ze­tő, mosó­sze­re­ket gyár­tó mul­ti­cé­gek alkal­ma­zot­ta­i­nak adták ki, más­részt azt állí­tot­ták, hogy a sér­tett azért nyer­te a ter­mé­ket, mert nyug­dí­jas, vagy, mert a veze­té­kes tele­fon­szá­mát kisor­sol­ták, és a ter­mék ingyen van, csak a szál­lí­tá­sért kell fizet­ni, ille­tő­leg valót­lan tájé­koz­ta­tást adtak a mosó­szer ere­de­té­re, hatás­fo­ká­ra nézve is.

A tele­fo­ná­ló sze­mé­lyek tájé­koz­tat­ták a vád­lot­tat a meg­ren­de­lé­sek­ről, aki magát ese­ten­ként egy futár­szol­gá­lat kép­vi­se­lő­jé­nek kiad­va meg­je­lent a sér­tet­tek­nél az átra­gasz­tott cím­ké­jű folyé­kony mosó­szer­rel, azt átad­ta a sér­tet­tek­nek, és tőlük átvet­te az ellen­ér­té­ke­ként meg­ha­tá­ro­zott, jel­lem­ző­en 2.000 - 3.000 Ft közöt­ti össze­ge­ket. Amennyi­ben a sér­tett a mosó­szer átvé­te­lét meg­ta­gad­ta, a vád­lott közöl­te, hogy fel­je­len­tés­sel fog élni, és a sér­tett nyug­dí­já­ból letil­tás­ra kerül az összeg. A sér­tet­tek vagy önként, vagy a vád­lott fenye­ge­tő kije­len­té­se­i­re, esten­ként agresszív fel­lé­pé­sé­re a ter­mé­ket átvet­ték, és kifizették.

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség a fér­fit 1185 rend­be­li sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­gé­vel, 85 rend­be­li ugyan­ezen bűn­cse­lek­mény kísér­le­té­vel, vala­mint 72 rend­be­li a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és ennek 32 rend­be­li kísér­le­té­vel vádol­ja. A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. 3 M Ft ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el vele szem­ben, ille­tő­leg köte­lez­ze a nyo­mo­zás során kelet­ke­zett 400.000.- Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Bat­to­nyai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.