Főoldal » Hírek » Hamis nyelvvizsga bizonyítvánnyal szerzett PhD fokozatot – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést alkal­ma­zott egy nővel szem­ben, aki hamis nyelv­vizs­ga bizo­nyít­vánnyal szer­zett PhD foko­za­tot. 

A Győri Járá­si Ügyész­ség hatá­ro­za­ta sze­rint a nő egy dok­to­ri isko­la hall­ga­tó­ja volt, ahol 2016. évben, az abszo­lu­tó­ri­um meg­szer­zé­sét köve­tő­en meg­in­dí­tot­ta a foko­zat­szer­zé­si eljá­rást is.  A dok­to­ri disszer­tá­ci­ót azon­ban addig nem lehe­tett védés­re bocsá­ta­ni, amíg be nem csa­tol­ta a jelölt, hogy a jelent­ke­zés­kor már meg­lé­vő nyelv­vizs­gá­ján felül továb­bi egy élő nyelv­ből leg­alább alap­fo­kú, C típu­sú nyelv­vizs­gát szerzett.

A gya­nú­sí­tott ezért 2018 őszén elkül­dött a dok­to­ri isko­lá­nak egy német nyel­vű, alap­fo­kú, C típu­sú nyelv­vizs­ga bizo­nyít­ványt, majd a dok­to­ri disszer­tá­ció védé­sé­re került sor, melyet köve­tő­en a nő 2019 tava­szán PhD foko­za­tot szerzett.

A nyelv­vizs­ga bizo­nyít­vány azon­ban hamis volt, mellyel az elkö­ve­tő meg­va­ló­sí­tot­ta a hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vétségét.

Az ügyész­ség a cse­lek­ményt beis­me­rő elkö­ve­tő­vel szem­ben fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést alkal­ma­zott, mivel a fel­füg­gesz­tés idő­ta­ta­mát jelen­tő egy év ered­mé­nyes eltel­te ese­tén az eljá­rás meg­szün­te­té­se várható.